Αρ. Απόφασης: 371/2023

Ημερομηνία: 20/10/2023

Θέμα: 
Αίτημα της Εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd (HE 223252) για Τροποποίηση της Υπ’ Αριθμόν K32/2008 Άδειας Κατασκευής και της Υπ’ Αριθμόν Π38/2013 Άδειας Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd (HE 223252) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν K32/2008 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, η οποία αφορά την αλλαγή του μοντέλου της ανεμογεννήτριας από 3 Enercon E-138 – 4,2MW σε 3 Vestas V150 – 4,5MW με περιορισμό της ισχύος τους στα 4MW έτσι ώστε η μέγιστη συνολική ισχύς του Αιολικού Πάρκου να μην υπερβαίνει τα 12 MW.
  2. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd (HE 223252) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Π38/2013 Άδειας Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, η οποία αφορά την αλλαγή του μοντέλου της ανεμογεννήτριας από 8 Vensys 82 – 1,5MW σε 3 Vestas V150 – 4,5MW με περιορισμό της ισχύος τους στα 4MW έτσι ώστε η μέγιστη συνολική ισχύς του Αιολικού Πάρκου να μην υπερβαίνει τα 12 MW και την συνακόλουθη τροποποίηση της χωροθέτησης του σταθμού παραγωγής στο Φ/Σχ. 40/23 και 40/24, τεμάχιο 351, στα Κελλιά.
  3. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd (HE 223252) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 12(4) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  4. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.