Αρ. Απόφασης: 370/2023

Ημερομηνία: 20/10/2023

Θέμα: 
Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε3572-2022 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Esperia Energy (Famagusta) Ltd (ΗΕ 419235) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε3572-2022 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,534MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργεια με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 6MW και αποθηκευτική ισχύ 2MWh στo Φ/Σχ. -/2-285-376, τμήμα 6, τεμάχια 213, 214 και 528 στo Φ/Σχ. -/2-285-375, τμήμα 6, τεμάχιο 211 και στo Φ/Σχ. -/2-286-376, τμήμα 6, τεμάχιο 222 στην Σωτήρα της επαρχίας Αμμοχώστου και την προσθήκη στην χωροθέτηση του σταθμού παραγωγής των όμορων τεμαχίων Φ/Σχ. -/2-285-376, τμήμα 6, τεμάχια 212 και 525 στην Σωτήρα της επαρχίας Αμμοχώστου.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η παρούσα Απόφαση της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.