Αρ. Απόφασης: 369/2023

Ημερομηνία: 20/10/2023

Θέμα:
 7 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής  16,8MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Esperia Energy (Tseri 2) Ltd (ΗΕ 425764), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,99MWp,  στο Φ/Σχ. 30/38Ε1, 30/38W1, τεμάχια 377,376,139,140,141,143, 324,1,387 στον Δήμο Τσερίου της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον Αντρέα Χρίστου (ΑΔΤ 853003), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp,  στο Φ/Σχ. 2-144-366, τεμάχιο 293 στις Πάνω Αρόδες της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία GKA Sunenergy Ltd (ΗΕ 431527), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,983MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 0,995MW και αποθηκευτική ισχύ 2,973MWh στο Φ/Σχ. 31/52, 31/60, τεμάχια 81, 84, 138, 183 στο Πετροφάνι της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία GKA Sunenergy Ltd (ΗΕ 431527), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,243MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 0,414MW και αποθηκευτική ισχύ 1,155MWh στο Φ/Σχ. 31/60, τεμάχιο 63 στο Πετροφάνι της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία GKA Sunenergy Ltd (ΗΕ 431527), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3,605MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 1,202MW και αποθηκευτική ισχύ 3,59MWh στο Φ/Σχ. 31/52, τεμάχια 176, 181 στο Πετροφάνι της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία GKA Sunenergy Ltd (ΗΕ 431527), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,45MWp, και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 0,15MW και αποθηκευτική ισχύ 3,59MWh στο Φ/Σχ. 31/60, τεμάχιο 116 στο Πετροφάνι της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  7. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Solutronic Energy (CY) Ltd (ΗΕ 242115), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,385MWp, στο Φ/Σχ. 54/07, τεμάχιο 56 στην Παρεκκλησιά της επαρχίας Λεμεσού, το οποίο θα είναι πρόσθετο μέρος της του σταθμού που λειτουργεί με την υπ’ αριθμό E3203-2021 Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας εγκατεστημένης ισχύος 0,25MWp, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.