Αρ. Απόφασης: 367/2023

Ημερομηνία: 20/10/2023

Θέμα: 
Αιτήματα της Εταιρείας G.F. Cysolar PVP1 Ltd (ΗΕ 439008) για Τροποποίηση Εξαιρέσεων από την Υποχρέωση Κατοχής Άδειας Κατασκευής
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας G.F. Cysolar PVP1 Ltd (ΗΕ 439008) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε3981-2023 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,375MWp, στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου για προσθήκη συστήματος αποθήκευσης με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 0,25MW και αποθηκευτική ισχύ 0,5MWh.
  2. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας G.F. Cysolar PVP1 Ltd (ΗΕ 439008) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε3982-2023 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,713MWp, στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου για προσθήκη συστήματος αποθήκευσης με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 1MW και αποθηκευτική ισχύ 2,064MWh.
  3. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας G.F. Cysolar PVP1 Ltd (ΗΕ 439008) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε3983-2023 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,24MWp, στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου για προσθήκη συστήματος αποθήκευσης με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 1MW και αποθηκευτική ισχύ 2,064MWhσ.
  4. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας G.F. Cysolar PVP1 Ltd (ΗΕ 439008) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε3984-2023 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,088MWp, στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου για προσθήκη συστήματος αποθήκευσης με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 2MW και αποθηκευτική ισχύ 4,128MWh.
  5. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας G.F. Cysolar PVP1 Ltd (ΗΕ 439008) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε3985-2023 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5,977MWp, στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου για προσθήκη συστήματος αποθήκευσης με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 3MW και αποθηκευτική ισχύ 6,192MWh.
  6. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας G.F. Cysolar PVP1 Ltd (ΗΕ 439008) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε3986-2023 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,057MWp, στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου για προσθήκη συστήματος αποθήκευσης με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 3MW και αποθηκευτική ισχύ 6,192MWh.
  7. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η παρούσα Απόφαση της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.