Αρ. Απόφασης: 364/2019
 
Ημερομηνία: 17 Δεκεμβρίου 2019

Θέμα:Αίτηση της εταιρείας Seth-Cer Ltd για χορήγηση Άδειας Προμήθειας ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες για την περίοδο ισχύος της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού.
 
H ΡΑΕΚ, αφού μελέτησε και εξέτασε ενδελεχώς την αίτηση της εταιρείας Seth-Cer Ltd και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που την συνοδεύουν, 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να απορρίψει την αίτηση της εταιρείας Seth-Cer Ltd για χορήγηση Άδειας Προμήθειας  Ηλεκτρισμού σε τελικούς πελάτες.
  2. Η Απόφαση της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Seth-Cer Ltd όπως προβλέπεται από τους Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  3. Η Απόφαση τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.