Αρ. Απόφασης: 350/2023

Ημερομηνία: 10/10/2023

Θέμα:
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε3782-2023 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Solek Larnaka I Ltd (ΗΕ 409630) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε3782-2023 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,82MWp, στην Αλαμινό της επαρχίας Λάρνακας για αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από 0,82MWp σε 1,93MWp και την προσθήκη του όμορου τεμαχίου Φ/Σχ. 50/57, τεμάχιο 172 στην Αλαμινό της επαρχίας Λάρνακας.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η παρούσα Απόφαση της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.