Αρ. Απόφασης: 349/2022

Ημερομηνία: 01/11/2022

Θέμα: 
2 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας 15MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 2021,αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
    1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Res Zeus Electricity Company Ltd (ΗΕ 254625), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,5MWp, στο Φ/Σχ. 20/55 και 20/56, τεμάχιο 229 στη Κοκκινοτριμιθιά, της επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια, και 
    2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Solight Electricity Company Ltd (ΗΕ 254664), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,5MWp, στο Φ/Σχ. 20/55 και 20/56, τεμάχιο 229 στη Κοκκινοτριμιθιά, της επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.