Αρ. Απόφασης: 346/2021

Ημερομηνία: 16/11/2021 

Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν E18/2006 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας


Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, εκτίμησαν ότι:
  • η προτεινόμενη τροποποίηση θα συμβάλει θετικά στην λειτουργία του έργου, και
  • η προτεινόμενη τροποποίηση δεν φαίνεται να επηρεάζει τον υγιή ανταγωνισμό, ούτε φαίνεται να προωθεί τη δυσμενή διάκριση μεταξύ των αδειούχων,
στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Cypra Ltd για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν E18/2006 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού από βιοαέριο για ιδία χρήση και κόστος αποφυγής, εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWe στους Άγιους Ηλιόφωτες της επαρχίας Λευκωσίας και εγκατάσταση 2 πρόσθετων ηλεκτρογεννητριών εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 0,25MWe έκαστος και αύξηση εγκατεστημένης ισχύος από 1,5MWe σε 2MWe.
  2. Να τροποποιήσουν περαιτέρω τους όρους της υπ’ αριθμόν E18/2006 Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας ως είχε προτείνει η ΡΑΕΚ και επισυνάπτονται στο Παράρτημα Ι.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.