Αρ. Απόφασης: 345/2021

Ημερομηνία: 16/11/2021 

Θέμα: 4 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 2,45MWp


Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από Άδεια:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον κ. Δημήτρη Δημητρίου (ΑΔΤ 945521), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp, στο Φ/Σχ. 45/47Ε1, τεμάχιο 197, στην Κισσόνεργα της επαρχίας Πάφου με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 72 Ltd (ΗΕ 393405), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,5MWp, στο Φ/Σχ. 29/18, τεμάχιο 219 στο Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 83 Ltd (ΗΕ 393998), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,6MWp, στο Φ/Σχ. 31/64, τεμάχιο 1107 στους Τρούλλους της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 57 Ltd (ΗΕ 388836), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στο Φ/Σχ. 31/37, τεμάχιο 564 στην Αθηένου της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.