Αρ. Απόφασης: 343/2023

Ημερομηνία: 03/10/2023

Θέμα: 
4 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 4,03MW
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Mettas Eco Energy Ltd (ΗΕ 444010), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,601MWp στο Φ/Σχ. 30/35Ε2, τεμάχιο 846 στην Πάνω Δευτερά της επαρχίας Λευκωσία, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία DH Potami Solar Ltd (ΗΕ 301736), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp στο Φ/Σχ. 29/17, τεμάχιο 293 στο Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσία, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία DH Potami Solar Ltd (ΗΕ 301736), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,085MWp στο Φ/Σχ. 2-203-386, τεμάχιο 62 στο Ποτάμι της επαρχίας Λευκωσία, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία BP-S 108 LTD (ΗΕ 440884), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp στο Φ/Σχ. 2-272-276, τεμάχιο 8 στην Ορμήδεια της επαρχίας Λάρνακα, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.