Αρ. Απόφασης: 343/2019
 
Ημερομηνία: 13 Δεκεμβρίου 2019
 
Θέμα: Εξαίρεση από Πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
 
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 (ο «Νόμος») και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών,
 • Τη σχετική αλληλογραφία με την εταιρεία D.K. Windsupply Ltd, κάτοχος άδειας λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου Ορείτες 82 MW, με τελευταία το ηλεκτρονικό της μήνυμα, ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2019, με το οποίο υπέβαλε στη ΡΑΕΚ αίτημα χορήγησης μόνιμης εξαίρεσης από ειδικές διατάξεις των εν ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (Έκδοση 4.0.0 και Τροποποιήσεις 4.0.1 και 4.0.2) (εφεξής ΚΜΔ), και συγκεκριμένα από τις παραγράφους: 
  • Τ16.4.3.1 έως και Τ16.4.3.3
  • Τ16.4.5.3
  • T16.4.6.2.3 έως και Τ16.4.6.2.4
 • Εξαιρέσεις δίδονται με βάση τις πρόνοιες της παραγράφου Τ0.8 των ΚΜΔ. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου T0.8.2 των ΚΜΔ, όταν ένας Χρήστης πιστεύει ότι δεν είναι λογικό (από τεχνικής και από οικονομικής πλευράς) να απαιτείται η άρση της ασυμβατότητας ή ότι πρέπει να εξασφαλίζεται μια εκτεταμένη χρονική περίοδος για την άρση της ασυμβατότητας, ο εν λόγω Χρήστης πρέπει να ζητήσει από τη ΡΑΕΚ εξαίρεση από αυτό τον όρο σύμφωνα με την παράγραφο Τ0.8.3 και θα κοινοποιεί στο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς ένα αντίγραφο της αίτησής του,
 • Τη σχετική αλληλογραφία της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, με τελευταία το ηλεκτρονικό της μήνυμα, ημερομηνίας 29 Νοεμβρίου 2019, με το οποίο προώθησε το εν λόγω αίτημα της D.K. Windsupply Ltd, ζητώντας όπως υποβάλει, ως ο καθ’ ύλη αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των προνοιών των ΚΜΔ, εμπεριστατωμένη εισήγηση επί του εν λόγω αιτήματος προκειμένου να στηρίξει τη ΡΑΕΚ να λάβει τελική απόφαση,
 • Τη σχετική αλληλογραφία του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ, με τελευταίες τις επιστολές του, ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 2019, με την οποία υπέβαλε στη ΡΑΕΚ την εισήγησή του σχετικά με το εν λόγω αίτημα της D.K. Windsupply Ltd με βάση τα ανωτέρω, 
 
επίσης, λαμβάνοντας υπόψη:
 
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2019 (ΚΔΠ 204/2019) «περί Εκπόνησης εμπεριστατωμένης τεχνοοικονομικής Μελέτης Επανασχεδιασμού του Συστήματος Μεταφοράς και Συστήματος Διανομής 2021-2030», 
 • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 03/2019 (ΚΔΠ 224/2019) «περί Θέσπισης Βασικών Αρχών Ρυθμιστικού πλαισίου Λειτουργίας εγκαταστάσεων Αποθήκευσης Ηλεκτρισμού Ανάντη του Μετρητή στη Χονδρική Αγορά Ηλεκτρισμού», 
 • Τις πρόνοιες της παραγράφου T2.4.4 (θ) των ΚΜΔ «Για σκοπούς εύρυθμης λειτουργίας του Συστήματος ως αποτέλεσμα της διασποράς της παραγωγής και λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρικό δίκτυο της Κύπρου είναι μικρό και απομονωμένο και συνεπώς ευάλωτο, καθορίζεται ότι για τη σύνδεση Αιολικών Πάρκων, Φωτοβολταϊκών Πάρκων και Ηλιοθερμικών Σταθμών άνω των 8 MW, απαιτείται να διασφαλίζονται οι πρόνοιες της παραγράφου Τ3.4.6.5 μέσω κατάλληλου συστήματος αποθήκευσης.», 
 • Τις πρόνοιες των παραγράφων Τ16.4.3.1 έως και Τ16.4.3.3 των ΚΜΔ αναφορικά με την «Υποχρεωτική δυνατότητα παραγωγής / απορρόφησης άεργου ισχύος (ελάχιστο εύρος δυνατότητας λειτουργιάς Αιολικού Πάρκου)», οι οποίες έχουν εισαχθεί τον Ιούλιο του 2013 στα πλαίσια έγκρισης της τροποποιημένης Έκδοσης 4.0.0 των ΚΜΔ, 
 • Τις πρόνοιες της παραγράφου Τ16.4.5.3 των ΚΜΔ αναφορικά με την «Ικανότητα Στήριξης Τάσης κατά τη διάρκεια διαταραχών Τάσης», οι οποίες έχουν εισαχθεί τον Ιούλιο του 2013 στα πλαίσια έγκρισης της τροποποιημένης Έκδοσης 4.0.0 των ΚΜΔ,  
 • Τις πρόνοιες των παραγράφων Τ16.4.6.2.3 έως και Τ16.4.6.2.4 των ΚΜΔ αναφορικά με τον «Ρυθμό μεταβολής της παραγόμενης Ενεργού Ισχύος στο Σημείο Σύνδεσης», οι οποίες έχουν εισαχθεί τον Ιούλιο του 2013 στα πλαίσια έγκρισης της τροποποιημένης Έκδοσης 4.0.0 των ΚΜΔ, 
 • Τις πρόνοιες των εγκεκριμένων από τη ΡΑΕΚ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (Έκδοση 5.1.0), οι οποίοι είναι δημοσιοποιημένοι στην ιστοσελίδα του ΔΣΜΚ χωρίς ωστόσο να είναι σε ισχύ, δεδομένου του χρονικού διαστήματος που χρειάζεται ο ΔΣΜΚ για την προμήθεια του ανάλογου λογισμικού και υλισμικού για την εφαρμογή των νέων αναθεωρημένων εγκεκριμένων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, το οποίο καθορίζεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», όπου η ΡΑΕΚ θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο την ημερομηνία δημοσίευσης των νέων αναθεωρημένων εγκεκριμένων ΚΜΔ στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνία κατά την οποία με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 76 του Νόμου θα τεθούν σε ισχύ,  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Όπως δώσει Μόνιμη Εξαίρεση σε όλα τα Αιολικά Πάρκα από τις πρόνοιες των ακόλουθων παραγράφων των εν ισχύ Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (Έκδοση 4.0.0 και Τροποποιήσεις 4.0.1 και 4.0.2), ήτοι: 
  • Τ16.4.3.1 έως και Τ16.4.3.3
  • Τ16.4.5.3
  • T16.4.6.2.3 έως και Τ16.4.6.2.4
Η εν λόγω Μόνιμη Εξαίρεση αφορά μόνο τα Αιολικά Πάρκα των οποίων η ημερομηνία λειτουργίας τους επιτεύχθηκε πριν την εισαγωγή στους ΚΜΔ των πιο πάνω προνοιών, ήτοι πριν τον Ιούλιο 2013.
 1. Να καλέσει τον ΔΣΜΚ, ως ο καθ’ ύλη αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των ΚΜΔ, την παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω Απόφασης. 
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.