Αρ. Απόφασης: 341/2022

Ημερομηνία: 25/10/2022

Θέμα: 
2 Εξαιρέσεις από Άδεια Λειτουργίας 3,2MW

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 2021,αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, και στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
    1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 19 Ltd (ΗΕ 374259), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. -/2-278-378, τμήμα 5, τεμάχια 134, 141, 143 και 144 στο Αυγόρου, της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια, και
    2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Λειτουργία Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 18 Ltd (ΗΕ 374258), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στο Φ/Σχ. 40/07, τεμάχιο 93 στο Αβδελερό, της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια.
  2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.