Αρ. Απόφασης: 34/2020
 
Ημερομηνία: 31 Ιανουαρίου 2020
 
Θέμα: Σχέδια Ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το Έτος 2020

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2020 υπ’ αριθμόν 08/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Η επιστολή της ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ, Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2020, με την οποία υποβλήθηκαν τα νέα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρικού Ρεύματος για το έτος 2020 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 27 Ιανουαρίου 2020.
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2018, Ν.122(Ι)/2003, και συγκεκριμένα τα Άρθρα 31 και 32,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 05/2020, ημερομηνίας 10 Ιανουαρίου 2020, με την οποία εγκρίθηκαν τα Επιτρεπόμενα Έσοδα και οι Ρυθμιζόμενες Βασικές Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2020 και με την οποία είχαν δοθεί οι ακόλουθες οδηγίες στη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα (ΒΡΔ)  Προμήθειας της ΑΗΚ:
  • Παρ.26: Η ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ να υποβάλει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης τα αναθεωρημένα λεπτομερή σχέδια των Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού του έτους 2020 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ βάσει των οδηγιών της ΡΑΕΚ στα σημεία 14 και 20-25 πιο πάνω. Μετά την έγκριση της ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ να προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού. Οι νέες διατιμήσεις να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2020. Δηλαδή, η εφαρμογή των νέων διατιμήσεων, θα αρχίσει:
   • για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιανουαρίου 2020, και
   • για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Μαρτίου 2020 και μετέπειτα.
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, διαπίστωσαν ότι τα Σχέδια Διατιμήσεων για το έτος 2020 που υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2020 συνάδουν με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 05/2020, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν τα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2020, όπως αυτά έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2020.
 2. Να δώσουν οδηγίες στη ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ όπως προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων Σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.