Αρ. Απόφασης: 334/2021

Ημερομηνία: 03/11/2021

Θέμα: Έγκριση Προτεινόμενων Από Τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Τροποποιήσεων Στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 2.0.3
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 03 Νοεμβρίου 2021 υπ’ αριθμόν 68/2021, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ: 
 • Η προτεινόμενη τροποποιητική έκδοση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ) Έκδοση 2.0.3 που υποβλήθηκε από τον ΔΣΜΚ προς έγκριση από την ΡΑΕΚ με επιστολή του με στοιχεία Αρ. Πρωτ. ΔΑ13/1020.1/212959, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2021 και αφορούσε αλλαγές σε πρόνοιες  σχετικά με τους ρόλους του Φορέα Κάλυψης και του Οίκου Εκκαθάρισης, αναφέροντας ότι επαναδιατυπωθήκαν με σαφέστερο τρόπο τα σημεία που αφορούν εγκρίσεις από την ΡΑΕΚ μετά από την υποβολή σχετικής εισήγησης από τον εκπρόσωπο της ΡΑΕΚ στην ΣΕΚΑΗ, Αρ. Εισερχ. 3574/2021,

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (N130(I)/2021) και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά του άρθρου 94 (3)(β) το οποίο προνοεί ότι μετά την έγκριση των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 93, ο ΔΣΜΚ, από καιρού εις καιρόν, επανεξετάζει και συστήνει τροποποιήσεις στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού όταν κρίνει ότι τέτοια επανεξέταση είναι επιθυμητή, με βάση τις απόψεις που έχουν εκφράσει οι κάτοχοι αδειών ή άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς,
 • Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενήργησε ο ΔΣΜΚ και  που διήρκησε από τις 13 Αυγούστου 2021 μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2021 καθώς και την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνεδρίας της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού που έγινε στις 7 Σεπτεμβρίου 2021,
 • Ότι οι ΚΑΗ μέχρι και την ολοκλήρωση του Λογισμικού Αγοράς, είναι δυναμικού χαρακτήρα και όπου θα χρειάζονται προσαρμογές αυτές θα μελετώνται και θα εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ μετά από σχετικό αίτημα του ΔΣΜΚ.
   
Ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 94(5)(β) του Νόμου 130(Ι)/2021, και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των προτεινόμενων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 2.0.3 που υποβλήθηκαν από τον ΔΣΜΚ.  
 2. Δεδομένου του χρονικού διαστήματος που χρειάζεται ο ΔΣΜΚ για την προμήθεια του ανάλογου λογισμικού και υλισμικού για την εφαρμογή των νέων εγκεκριμένων ΚΑΗ, το οποίο καθορίζεται στην Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», η ΡΑΕΚ θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο την ημερομηνία δημοσίευσης των νέων εγκεκριμένων ΚΑΗ στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνία κατά την οποία με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 94(7) του Νόμου θα τεθούν σε ισχύ. 
 3. Να καλέσουν τον ΔΣΜΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού, να δημοσιοποιήσει τους νέους εγκεκριμένους ΚΑΗ στην ιστοσελίδα του χωρίς ωστόσο να έχουν οποιαδήποτε ισχύ.
 4. Να σταλεί σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης  στον ΔΣΜΚ για τις άμεσες από μέρους του ενέργειες. 
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.