Αρ. Απόφασης: 331/2023

Ημερομηνία: 22/09/2023

Θέμα: 
Εξέταση Παράβασης Όρου 12(1) της Υπ’ Αριθμόν ΦΑ 1 - ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αεριού

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 22 Σεπτεμβρίου 2023 υπ’ αριθμόν 63/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 - ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αεριού (εφεξής «Άδεια») που χορηγήθηκε από τη ΡΑΕΚ προς τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) στις 26 Φεβρουαρίου 2021,                                                            
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2023, με θέμα «Κοινοποίηση Απόφασης ΡΑΕΚ Αρ. 165/2023», Αρ. Εξερχ. 982/2023,
 • Η επιστολή του κατόχου της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2023, με θέμα «Πρόταση Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοικτής Διαδικασίας», Αρ. Εισερχ. 3012/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2023, με θέμα «Αίτημα Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για παράταση στην προθεσμία υποβολής της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης της Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας», Αρ. Εξερχ. 1176/2023,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον κάτοχο της Άδειας, ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2023, με θέμα «Ειδοποίηση δυνάμει του Άρθρου 13 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2022 (Ν.183(Ι)/2004), Αρ. Εξερχ. 1434/2023,
 • Το υπ’ αριθμόν 645/2023 Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2023, με θέμα «Εξέταση παράβασης όρου 12(1) της Αδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου από τη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμους του 2004 μέχρι 2022 (Ν. 183(Ι)/2004) (εφεξής «Νόμος») και ειδικότερα τα άρθρα 7(1)(λδ), 7(1)(λζ) 13 και 54,
 • Τους όρους της Άδειας, και ειδικότερα τον όρο 12(1)(α), σύμφωνα με τον οποίο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, ο κάτοχος αυτής οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Νόμου,
 • Την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2021, με την οποία η ΡΑΕΚ εξέδωσε τις «Κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο διεξαγωγής διαδικασίας εκτίμησης ζήτησης φυσικού αερίου στο Σύστημα Μεταφοράς από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και τη σύναψη συμφωνιών σύνδεσης»,
 • Την υπ’ αριθμόν 235/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2022, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 8(2) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 – ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου από την εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Λιμιτεδ (ΗΕ 213019), σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 13 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 έως 2021 και εξέταση παράβασης της υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφασης της ΡΑΕΚ»,
 • Την υπ’ αριθμόν 436/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Αξιολόγηση Πρότασης Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας που υποβλήθηκε προς έγκριση της ΡΑΕΚ από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου»,
 • Την υπ’ αριθμόν 165/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2023, με θέμα «Αξιολόγηση αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας που υποβλήθηκε προς έγκριση της ΡΑΕΚ από τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στις 31 Μαρτίου 2023»,
 • Την υπ’ αριθμόν 198/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2023, με θέμα «Αίτημα Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς για παράταση στην προθεσμία υποβολής της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης της Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας», και
 • Την υπ’ αριθμόν 248/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2023, με θέμα «Εξέταση Παράβασης Όρου 12(1) της υπ’ αριθμόν ΦΑ 1 - ΙΣΜ/ΔΣΜ Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αεριού».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Η ΡΑΕΚ, με την υπ’ αριθμόν 165/2023 Απόφασή της ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2023, λόγω της μη πλήρους συμμόρφωσης της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης που υποβλήθηκε από τον κάτοχο της Άδειας στις 31 Μαρτίου 2023 με τις υπ’ αριθμόν 73/2021 και 436/2022 Αποφάσεις της ΡΑΕΚ, αποφάσισε να μην εγκρίνει την εν λόγω αναθεωρημένη Πρόταση Έργων Σύνδεσης, καλώντας τον κάτοχο της Άδειας όπως:
  1. προβεί στις απαραίτητες τροποποιήσεις των εγγράφων της Πρότασης Έργων Σύνδεσης, σύμφωνα με τα όσα καταγράφηκαν στο Παράρτημα Ι της εν λόγω Απόφασης,
  2. επαναϋποβάλει στη ΡΑΕΚ, εντός τριών εβδομάδων από την ημερομηνία κοινοποίησης της εν λόγω Απόφασης, επικαιροποιημένη Πρόταση Έργων Σύνδεσης.
  Περαιτέρω, η ΡΑΕΚ κοινοποίησε την ανωτέρω υπ’ αριθμόν 165/2023 Απόφασή της στον κάτοχο της Άδειας στις 2 Ιουνίου 2023, θέτοντας την προθεσμία υποβολής της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης, σύμφωνα με το σημείο (1)(β) της Απόφασης ανωτέρω, για τις 23 Ιουνίου 2023,
 • O κάτοχος της Άδειας με επιστολή του, ημερομηνίας 20 Ιουνίου 2023, υπέβαλε στη ΡΑΕΚ 3 ημέρες πριν από την ανωτέρω προθεσμία υποβολής της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης, αίτημα για παράταση της εν λόγω προθεσμίας μέχρι την 31η Ιουλίου 2023,
 • Η ΡΑΕΚ, με την υπ’ αριθμόν 198/2023 Απόφασή της ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2023, αποφάσισε όπως δεν κάνει αποδεκτό το αίτημα του κατόχου της Άδειας για παράταση στην προθεσμία υποβολής της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης, καλώντας τον όπως προβεί σε άμεση εφαρμογή της υπ’ αριθμόν 165/2023 Απόφασης της ΡΑΕΚ.  Ωστόσο, ο κάτοχος της Άδειας, μέχρι και την ημερομηνία λήψης της παρούσας Απόφασης δεν έχει υποβάλει για έγκριση στη ΡΑΕΚ αναθεωρημένη Πρόταση Έργων Σύνδεσης σε συμμόρφωση με τις υπ’ αριθμόν 165/2023 και 198/2023 Αποφάσεις της ΡΑΕΚ.
 • Η ΡΑΕΚ με την υπ’ αριθμόν 248/2023 Απόφασή της ημερομηνίας 1 Αυγούστου 2023, κρίνοντας ότι έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ο κάτοχος της Άδειας παραβιάζει ή πιθανόν να παραβιάζει τον όρο 12(1) της Άδειας αποφάσισε την έκδοση και επίδοση, δυνάμει του Άρθρου 13(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2022, σχετικής ειδοποίησης παράβασης του εν λόγω όρου της Άδειας προς τη ΔΕΦΑ, καλώντας την για υποβολή γραπτών ενστάσεων και παραστάσεων εντός χρονικής περιόδου τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της ειδοποίησης.
  Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 248/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, η εξέταση της παράβασης του όρου 12(1) προκύπτει από το γεγονός ότι ο κάτοχος της Άδειας δεν υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕΚ την αναθεωρημένη Πρόταση Έργων Σύνδεσης της Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 165/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, γεγονός που καταδεικνύει πιθανή μη συμμόρφωσή του προς νομικά δεσμευτικές αποφάσεις της ΡΑΕΚ, ήτοι τόσο την υπ’ αριθμόν 165/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ η οποία προέβλεπε, στη βάση της ημερομηνίας κοινοποίησής της, ως προθεσμία υποβολής της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης την 23η Ιουνίου 2023, όσο και την υπ’ αριθμόν 198/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2023, η οποία προέβλεπε την άμεση εφαρμογή της Απόφασης ΡΑΕΚ Αρ. 165/2023.
 • Η σχετική επιστολή ειδοποίησης, επιδόθηκε στον κάτοχο της Άδειας στις 3 Αυγούστου 2023, θέτοντας την προθεσμία υποβολής γραπτών ενστάσεων και παραστάσεων για τις 2 Σεπτεμβρίου 2023, σύμφωνα με την καθορισθείσα με την Απόφαση ΡΑΕΚ Αρ. 248/2023 περίοδο των τριάντα (30) ημερών.
 • Με την πάροδο της προθεσμίας υποβολής γραπτών ενστάσεων και παραστάσεων και έως και την ημερομηνία λήψης της παρούσης, δεν υποβλήθηκαν στη ΡΑΕΚ από τον κάτοχο της Άδειας προς τη ΡΑΕΚ για εξέταση, οποιεσδήποτε γραπτές ενστάσεις ή παραστάσεις.
 • Έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕΚ δύο εκδόσεις Πρότασης Έργων Σύνδεσης από τον κάτοχο της Άδειας οι οποίες όμως δεν έτυχαν έγκρισης λόγω της μη συμμόρφωσης με την υπ’ αρ. 73/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ και με το σύνολο των επισημάνσεων που καταγράφηκαν αναλυτικά στα Παραρτήματα των υπ’ αριθμών 436/2022 και 165/2023 Αποφάσεών της ΡΑΕΚ αντίστοιχα. Σημειώνεται δε ότι, έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέραν των 10 μηνών από την υποβολή της πρώτης έκδοσης.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και εν τη απουσία γραπτών ενστάσεων και παραστάσεων από τον κάτοχο της Άδειας, εκτίμησαν ότι:
 • Ο κάτοχος της Άδειας παραλείποντας να υποβάλει έως την ημερομηνία λήψης της παρούσας Απόφασης στη ΡΑΕΚ την αναθεωρημένη Πρόταση Έργων Σύνδεσης της Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 165/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, δεν συμμορφώθηκε με τις Αποφάσεις της ΡΑΕΚ, και πιο συγκεκριμένα με την υπ’ αριθμόν 73/2021 Απόφαση της ΡΑΕΚ, στην οποία προβλέπεται ότι «Πρώτη Ανοιχτή Διαδικασία» σημαίνει η πρώτη φορά κατά την οποία υλοποιείται η Ανοιχτή Διαδικασία αμέσως μετά τη χορήγηση της Άδειας, με την υπ’ αρ.165/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ η οποία προέβλεπε, στη βάση της ημερομηνίας κοινοποίησής της, ως προθεσμία υποβολής της αναθεωρημένης Πρότασης Έργων Σύνδεσης την 23η Ιουνίου 2023, και την υπ’ αριθμόν 198/2023 Απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2023, η οποία προέβλεπε την άμεση εφαρμογή της Απόφασης ΡΑΕΚ Αρ. 165/2023, 
 • Η μη συμμόρφωση του κατόχου της Άδειας με τις πιο πάνω Αποφάσεις της ΡΑΕΚ οι οποίες  δυνάμει του Άρθρου 7(1)(λδ) του Νόμου είναι νομικά δεσμευτικές για τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου, αποτελεί παράβαση του όρου 12(1)(α) της Άδειας, σύμφωνα με τον οποίο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας, ο κάτοχος αυτής οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Νόμου, και
 • Η φύση της πιο πάνω παράβασης του όρου 12(1)(α) της Άδειας είναι τέτοια που προκαλεί καθυστέρηση στο ήδη παρατεταμένο χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας Εκτίμησης Ζήτησης στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, που συνεπάγεται πρόκληση πρόσθετης καθυστέρησης στη σύναψη Συμφωνιών Σύνδεσης με το Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μεταξύ του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς και δυνητικών τελικών πελατών φυσικού αερίου και συνεπώς την περαιτέρω καθυστέρηση στην ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, χωρίς το οποίο δεν είναι δυνατή η λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου στη Δημοκρατία.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των Άρθρων 7(1)(λδ), 7(1)(λζ), και 13(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Φυσικού Αερίου Νόμων του 2004 μέχρι 2022, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Ότι η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), παραλείποντας να συμμορφωθεί προς τις νομικά δεσμευτικές υπ’ αριθμόν 165/2023 και 198/2023 Αποφάσεις της ΡΑΕΚ, παραβίασε τον όρο 12(1)(α) της Άδειας Κατασκευής, Ιδιοκτησίας, Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
 2. Την επιβολή διοικητικού προστίμου στη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), το ύψους του οποίου θα ανέρχεται σύμφωνα με το άρθρο 13(4)(α)(i) του Νόμου στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (€25.000) το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο εφόσον η φύση της παράβασης είναι τέτοια που παρατείνει το χρονοδιάγραμμα διεξαγωγής της Πρώτης Ανοιχτής Διαδικασίας Εκτίμησης Ζήτησης στο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με αποτέλεσμα την πρόκληση πρόσθετης καθυστέρησης στη σύναψη Συμφωνιών Σύνδεσης με το Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και στην ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
 3. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που η παράβαση εξακολουθεί να υφίσταται από την ημέρα επίδοσης της παρούσας Απόφασης και έπειτα, την επιβολή διοικητικού προστίμου στη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) σύμφωνα με το άρθρο 13(4)(α)(ii) του Νόμου, ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (€250) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, το οποίο κρίνεται εύλογο και δίκαιο ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης. Η επιβολή του ημερήσιου προστίμου θα τερματιστεί την ημέρα κατά την οποία ο κάτοχος της Άδειας θα υποβάλει προς έγκριση στη ΡΑΕΚ Πρόταση Έργων Σύνδεσης σε συμμόρφωση με τις υπ’ αριθμόν  165/2023 και 198/2023 Αποφάσεις της ΡΑΕΚ.
 4. Την επίδοση της παρούσας Απόφασης στη Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ).
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.