Αρ. Απόφασης: 33/2020
 
Ημερομηνία: 31 Ιανουαρίου 2020
 
Θέμα: Βασικές Τιμές και Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για την Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ για την Περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2020

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου 2020 υπ’ αριθμόν 08/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Η επιστολή της Βασικής Ρυθμιζόμενης Δραστηριότητας Προμήθειας της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 με θέμα «Βασικές Τιμές και Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμων για την Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020», ημερομηνίας 21 Ιανουαρίου 2020,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2020,
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2003 έως 2018,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 01/2020, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2020, με θέμα «Συντελεστές ρήτρας καυσίμου καταναλωτών για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2020», με την οποία η ΡΑΕΚ έδωσε οδηγίες όπως οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και οι βασικές τιμές για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ να υποβληθούν από τη ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ. 
Αφού τα Μέλη της ΡΑΕΚ ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, διαπίστωσαν ότι οι προτεινόμενες Βασικές Τιμές και οι Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμων για την Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020 υπολογίστηκαν ορθά από τη ΒΡΔ Προμήθειας της ΑΗΚ και είναι εύλογες. 
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες τους δυνάμει των άρθρων 31 και 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 μέχρι 2018, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν τις ακόλουθες Βασικές Τιμές Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020:
Βασικές Τιμές Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ
  €¢/kWh
Χαμηλή τάση 7.256
Μέση τάση 7.169
Ψηλή τάση 7.050
 
 
 1. Να εγκρίνουν τους ακόλουθους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την αγορά ενέργειας από ΑΠΕ, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020:
Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου για αγορά ενέργειας από ΑΠΕ
  €σ/kWh/ 1 €σ
Χαμηλή τάση 0.00023291
Μέση τάση 0.00023001
Ψηλή τάση 0.00022603
 
Οι συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης Δ-Χ ισχύουν για σκοπούς αναπροσαρμογής για κάθε 1 €σεντ μεταβολή της τιμής καυσίμου (ενός Μετρικού Τόνου καυσίμου) σε σύγκριση με τη Βασική Τιμή των €300/Μ.Τ. σε κάθε kWh ηλεκτρικής ενέργειας που τιμολογείται.  
 1. Η ΒΡΔ Προμήθεια της ΑΗΚ να εφαρμόσει τις αναθεωρημένες Βασικές Τιμές Αγοράς Ενέργειας από ΑΠΕ και τους αναθεωρημένους συντελεστές ρήτρας καυσίμου για την Αγορά Ενέργειας από ΑΠΕ:
  1. για τους μηνιαίους παραγωγούς ΑΠΕ, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιανουαρίου 2020, και
  2. για τους διμηνιαίους παραγωγούς ΑΠΕ, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και μετέπειτα.
 2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.