Αρ. Απόφασης: 327/2023

Ημερομηνία: 22/09/2023

Θέμα: 
Αίτημα της Εταιρείας Stivo Trading Ltd (ΗΕ 154271) για Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ19/2006 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Π20/2006 Άδειας Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορικούς Σκοπούς
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Stivo Trading Ltd (ΗΕ 154271) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ19/2006 Άδειας Κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Π20/2006 Άδειας Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, αιολικό πάρκο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 18MW, στα Πυργά, Κλαυδιά και Αλεθρικό της επαρχίας Λάρνακας η οποία αφορά την μείωση του αριθμού των ανεμογεννητριών από δέκα σε τέσσερις και της αλλαγής του μοντέλου της ανεμογεννήτριας σε Vestas V150 – 4,5MW.
  2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Stivo Trading Ltd (ΗΕ 154271) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 12(4) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 
  3. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.