Αρ. Απόφασης: 326/2023

Ημερομηνία: 22/09/2023

Θέμα: 
Αίτημα της Εταιρείας Greenfin Energies (Troulloi) Ltd (ΗΕ 437772) για Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ91-2023 Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορικούς Σκοπούς
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Greenfin Energies (Troulloi) Ltd (ΗΕ 437772) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ91-2023 Άδειας για κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 14,55MWp στους Τρούλλους της επαρχίας Λάρνακας η οποία αφορά την μείωση της εγκατεστημένης ισχύος από 14,55MWp σε 11,67MWp και την προσθήκη συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 6MW και αποθηκευτική ισχύ 12MWh.
  2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Greenfin Energies (Troulloi) Ltd (ΗΕ 437772) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 12(4)  και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ. 
  3. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.