Αρ. Απόφασης: 301/2021

Ημερομηνία: 24/09/2021 

Θέμα: Αίτηση της εταιρείας Cypra Ltd (HE 77710) για Χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υπ’ Αριθμόν 3936)

 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτών, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να χορηγήσουν Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βιοαέριο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,5MWp, στο Φ/Σχ. 29/37, τεμάχιο 223, στους Άγιους Ηλιόφωτες της επαρχίας Λευκωσίας στην εταιρεία Cypra Ltd (HE 77710) για εγκατάσταση 2 πρόσθετων ηλεκτρογεννητριών εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 0,25MWe.
  2. Η Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
  3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.