Αρ. Απόφασης: 319/2022

Ημερομηνία: 07/10/2022

Θέμα: 
Τροποποίησης Ε3359-2022 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 32 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:     
  1. Nα εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας Bioland Project 20 Ltd (ΗΕ 374223) για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Ε3359-2022 Εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού για εμπορικούς σκοπούς και την αφαίρεση του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 2MW και αποθηκευτική ισχύ 2,981MWh από το αδειοδοτημένο έργο.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η Απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.