Αρ. Απόφασης: 318/2023

Ημερομηνία: 15/09/2023

Θέμα: 
Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενη Διατίμηση ΔΣΜΚ για το Έτος 2023

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023 υπ’ αριθμόν 61/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:  
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), με Αρ. Φακ. ΔΟ/603.1/230762, ημερομηνίας 16 Φεβρουαρίου 2023, προς την ΡΑΕΚ, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα για τα έτη 2023-2027», Αρ. Εισερχ. 843/23,
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, με Αρ. Φακ. ΔΟ/640.1.1/231998, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2023, με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΔΣΜ για το 2023», Αρ. Εισερχ. 1917/23,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, υπ΄ Αρ. 399/2023, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2023, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού 2023»,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 7 Ιουνίου 2023 προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή ΔΣΜΚ με θέμα «Πρόβλεψη Συνολικής Παραγόμενης Ενέργειας 2023», Αρ. Εξερχ. 1006/23,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2023 προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή ΔΣΜΚ με θέμα «Αναθεωρημένα ΕΕ για τα έτη 2024-2027», Αρ. Εξερχ. 1218/23,
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή ΔΣΜΚ, με Αρ. Φακ. ΔΟ/640.1.1/231998, ημερομηνίας 03 Ιουλίου 2023, με θέμα «Αναθεωρημένα Επιτρεπόμενα Έσοδα για τα έτη 2024-2027», Αρ. Εισερχ. 3230/23,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2023 προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή ΔΣΜΚ με θέμα «Αναθεωρημένα ΕΕ για τα έτη 2024-2027», Αρ. Εξερχ. 1243/23, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, υπ΄ Αρ.498/2023, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2023, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού 2023».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 «Αρχές που διέπουν τις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις, τα τέλη και τις χρεώσεις» και 23 «Ρύθμιση διατιμήσεων και χρεώσεων»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021 (ΚΔΠ 359/2021), ημερομηνίας 13 Αυγούστου 2021, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,  
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2022, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 432/2022, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Έγκριση των Προτεινομένων από τον Διαχειριστή Μεταφοράς Κύπρου Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 431/2022, ημερομηνίας 20 Δεκεμβρίου 2022, με θέμα «Έγκριση Προτεινόμενων από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Παραμέτρων των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9 για το Ημερολογιακό Έτος 2023», και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 84/2023, ημερομηνίας 17 Μαρίου 2023, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΔΣΜΚ για το έτος 2023».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, αναφορικά με τον υπολογισμό των Επιτρεπόμενων Εσόδων της Διατίμησης Ανάκτησης των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το έτος 2023, διαπίστωσαν ότι αυτός συνάδει με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα με τις πρόνοιες των άρθρων 22 και 23 καθώς επίσης και τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2021, αφού έχει γίνει ακολουθώντας τις αρχές της Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και εκτίμησαν ότι:
 • Οι σταθερά υψηλές τιμές της ενέργειας έχουν όλο και πιο αρνητικό αντίκτυπο στους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
 • Μέριμνα και καθήκον της ΡΑΕΚ είναι η προστασία των καταναλωτών ενάντια σε μονοπωλιακές τιμές,
 • Από την προτεινόμενη διατίμηση που υπέβαλε ο ΔΣΜΚ δεν προκύπτει αύξηση σε σχέση με τη διατίμηση του έτους 2022. 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 23 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/202), αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση των Επιτρεπόμενων Εσόδων για ανάκτηση από τη Διατίμηση Ανάκτησης των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το έτος 2023, όπως αυτά υποβλήθηκαν με την επιστολή του ΔΣΜΚ με επιστολή Αρ. Φακ. ΔΟ/640.1.1/231998, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2023, με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΔΣΜ για το 2023», ως ακολούθως:
   
  Ανάκτηση από διατίμηση Επιτρεπόμενα Έσοδα 2023 Απολογιστικές αναπροσαρμογές 2021 Συνολικά Επιτρεπόμενα Έσοδα 2023
  Διατίμηση Ανάκτησης των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ)
  σε βασική τιμή
  5.458.462 0 5.458.462
 2. Την έγκριση της Διατίμησης Ανάκτησης των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το έτος 2023, όπως αυτή έχει υποβληθεί από τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΔΣΜΚ, με επιστολή με Αρ. Φακ. ΔΟ/640.1.1/231998, ημερομηνίας 11 Απριλίου 2023, με θέμα «Υποβολή Εισήγησης Διατίμησης Δ-ΔΣΜ για το 2023», ως ακολούθως:
   
  Διατίμηση Δ-ΔΣΜ 2023  
  Δ-ΔΣΜ για όλους τους καταναλωτές 0.11 €σ/kWh
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, δεν αναμένεται οποιαδήποτε αυξομείωση στην διατίμηση Ανάκτησης των δαπανών του ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ) για το έτος 2023 σε σύγκριση με την διατίμηση του έτους 2022.