Αρ. Απόφασης: 318/2022

Ημερομηνία: 07/10/2022

Θέμα: 
Αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού – Έκδοση 1.9

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 7 Οκτωβρίου 2022 υπ’ αριθμόν 62/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας, ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2022 και Αρ.Αναφ. ΠΚΔ01/426 όπου αναφέρεται ότι με τη διασύνδεση του συστήματος ΣΔ&ΤΠ της ΑΗΚ Προμήθειας με το MDMS εντός Απριλίου 2022 επηρεάζεται η «εγκεκριμένη διμηνιαία χρέωση του κόστους Μέτρησης και του κόστους Προμήθειας, με τις οποίες θα χρεώνονται οι πελάτες», Αρ. Εισερχ. 1384-2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς την ΑΗΚ Προμήθεια και τον ΔΣΔ, ημερομηνίας 8 Απριλίου 2022 και Αρ. Φακ. 03.01.06.03/503-2022 με την οποία ζητήθηκαν διευκρινήσεις από την ΑΗΚ Προμήθεια και τον ΔΣΔ, Αρ. Εξερχ. 503-2022,
 • Η κοινή επιστολή της ΑΗΚ Προμήθεια και του ΔΣΔ, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022 και Αρ. Αναφ. ΠΚΔ01/426 με την οποία δόθηκαν οι απαραίτητες επεξηγήσεις, Αρ. Εισερχ. 1522-2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 259/2022, ημερομηνίας 12 Απριλίου 2022, όπου εξετάζεται το θέμα που προέκυψε με τη σύνδεση των προμηθευτών στο MDMS για την εγκεκριμένη διμηνιαία χρέωση του κόστους Μέτρησης και του κόστους Προμήθειας,
 • Tα Πρακτικά της τηλεδιάσκεψης της 3ης Μαΐου 2022 ως έχουν αποσταλεί με την επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ, ημερομηνίας 23 Μαΐου 2022 και Αρ. Φακ. 03.01.06.02/803-2022, Αρ. Εξερχ. 803-2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ, ημερομηνίας 6 Ιουνίου 2022 και Αρ. Φακ. 03.01.06.02/903-2022 με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΔ όπως ενημερώσει τη ΡΑΕΚ για την κατάληξη των συμφωνηθέντων στα προαναφερόμενα πρακτικά, Αρ. Εξερχ. 903-2022,
 • Η υπενθυμιστική επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2022 και Αρ. Φακ. 03.01.06.02/1046-2022 με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΔ όπως την ενημερώσει πως η τιμολόγηση από τον ΔΣΔ της πιο πάνω διατίμησης στους προμηθευτές εξαρτάται ή επηρεάζεται από το MDMS, Αρ. Εξερχ. 1048-2022,
 • Η απαντητική επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2022 και Αρ. Αναφ. ΔΣΔ/326.8, Αρ. Εισερχ. 2919-2022 ,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 487/2022, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2022, όπου εξετάζεται το θέμα είσπραξης της Δ-ΜΕΤ,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ, ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2022 και Αρ. Φακ. 03.01.06.03/1164-2022 με την οποία ζητήθηκε η επιβεβαίωση του για τη δυνατότητα υλοποίησης του τρόπου είσπραξης της Δ-ΜΕΤ από τους προμηθευτές ώστε η εφαρμογή της να ξεκινήσει από τη Μεταβατική Ρύθμιση, Αρ. Εξερχ. 1164-2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2022 και Αρ. Αναφ. ΔΣΔ/326.8, με την οποία επιβεβαίωσε τη δυνατότητα είσπραξης απευθείας από τους προμηθευτές της Δ-ΜΕΤ με δυνατότητα εφαρμογής στη Μεταβατική Ρύθμιση από την 1η Οκτωβρίου 2022, Αρ. Εισερχ. 3593-2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ, ημερομηνίας 3 Αυγούστου 2022 και Αρ. Φακ. 03.01.06.03/1350-2022 με την οποία ζητήθηκε όπως ενημερώσει τους προμηθευτές ότι για τις χρεώσεις Οκτωβρίου 2022 θα εφαρμοστούν τα βήματα που αναφέρονται στην επιστολή της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 13 Ιουλίου 2022 και Αρ. Φακ. 03.01.06.03/1164-2022 σε σχέση με την είσπραξη της Δ-ΜΕΤ από τον ΔΣΔ για όλους τους πελάτες, Αρ. Εξερχ. 1350-2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς την ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ. ΔΑ14/1021.6/223218, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2022 όπου διαφαίνεται ότι με βάση σχετικές πρόνοιες του περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμος του 2022 (Ν. 108(Ι/2022) χρειάζονται ανάλογες τροποποιήσεις στους ΚΜΡ, Αρ. Εισερχ. 4286-2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Φακ. 04.10.01/1619-2022, ημερομηνίας 12 Σεπτεμβρίου 2022 όπου του ζητήθηκε να υποβάλει εισηγήσεις για αλλαγές στους ΚΜΡ ώστε να εναρμονιστούν με τις πρόνοιες του περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου του 2022, Αρ. Εξερχ. 1619-2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς την ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Πρωτ. ΔΑ14/1021.6/223218, ημερομηνίας 13 Σεπτεμβρίου 2022 όπου υποβλήθηκαν προτεινόμενες τροποποιήσεις στους ΚΜΡ, Αρ. Εισερχ. 4353-2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τις πρόνοιες του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (N. 130(I)/2021) και ειδικά του άρθρου 142 (3) το οποίο προνοεί ότι Ρυθμιστικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018, συνεχίζουν να ισχύουν υπό τους όρους με βάση τους οποίους εκδόθηκαν μέχρι την έκδοση νέων βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,
 • Τις πρόνοιες του περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου του 2022 (N. 108(I)/2022) και ειδικότερα του άρθρου 11(1) όπου μεταξύ άλλων προνοεί «Νοείται περαιτέρω ότι, δεν επιβάλλεται τέλος κατανάλωσης σε αυτοκαταναλωτές ενέργειας για το σύνολο της αυτοπαραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαρτήτως εάν η ενέργεια αυτή διοχετεύεται στο δίκτυο και λαμβάνεται από το δίκτυο για σκοπούς κατανάλωσης σε μεταγενέστερο χρόνο»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 04/2017 (Κ.Δ.Π. 223/2017) «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 118/2017 της 26ης Ιουνίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση 1.0), οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 163/2017 της 4ης Αυγούστου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.0 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.1,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 260/2017 της 5ης Δεκεμβρίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.1 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.2,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 219/2020 της 10ης Ιουλίου 2020 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.2 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.3,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 388/2020 της 20ης Νοεμβρίου 2020 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών στην Έκδοση 1.3 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.4,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 424/2020 της 15ης Δεκεμβρίου 2020 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών στην Έκδοση 1.4 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.5,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 43/2021 της 9ης Φεβρουαρίου 2021 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών στην Έκδοση 1.5 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.6,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 278/2021 της 30ης Σεπτεμβρίου 2021 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών στην Έκδοση 1.6 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.7,και
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 101/2022 της 19ης Απριλίου 2022 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών στην Έκδοση 1.7 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.8.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν ενδελεχώς και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν την ανάγκη αλλαγών στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) ώστε να: 
 • εναρμονιστούν με τις πρόνοιες του περί της Λειτουργίας Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμου του 2022 (N. 108(I)/2022) σε σχέση με τον τρόπο επιβολής του τέλους ΑΠΕ, και 
 • εφαρμοστεί η είσπραξη από τον ΔΣΔ της διατίμησης Δ-ΜΕΤ απευθείας από τους προμηθευτές και εκτός της Μεταβατικής Ρύθμισης αφού σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2021 – Κ.Δ.Π. 359/2021 «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού» (αλλά και με την εν ισχύ Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 – Κ.Δ.Π. 208/2015 «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού») η Δ-ΜΕΤ αποτελεί διατίμηση του ΔΣΔ και θα πρέπει ο ίδιος να μπορεί να υπολογίζει κάθε μήνα τον αριθμό των πελατών για κάθε προμηθευτή και να αποστέλλει στον κάθε προμηθευτή ανάλογο τιμολόγιο.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ ασκώντας τις εξουσίες που τους παρέχει ο Νόμος Ν.130(Ι)/2021 καθώς και δυνάμει των προνοιών της Ρυθμιστικής Απόφασης της Αρ. 04/2017 (Κ.Δ.Π. 223/2017), αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τη διενέργεια αλλαγών στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.8 και την έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.9, όπως δίνονται στο Παράρτημα Ι.
 2. Την δημοσιοποίηση των εν λόγω αλλαγών, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της παρούσας Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.