Αρ. Απόφασης: 315/2019
 
Ημερομηνία: 26 Νοεμβρίου 2019
 
Θέμα: Έγκριση Προτεινόμενων Από Τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Τροποποιήσεων Στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού - Έκδοση 2.1.0

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2018 (ο «Νόμος») και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά: 
  • του άρθρου 81 το οποίο αφορά στο πεδίο εφαρμογής των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ),
  • του άρθρου 25(2)(α)(iv) το οποίο αφορά, μεταξύ άλλων, στην προώθηση της πρόσβασης και της συμμετοχής της ανταπόκρισης της ζήτησης στην εξισορρόπηση, την εφεδρεία και σε άλλες αγορές υπηρεσιών, 
 • Την επιστολή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ημερομηνίας 26 Ιουνίου 2018, που ενημέρωσε τη ΡΑΕΚ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε ότι οι εξηγήσεις που δόθηκαν από τις Κυπριακές αρχές μέσω του EU - Pilot (2017) 9198 δεν αντιμετωπίζουν όλες τις ανησυχίες για εσφαλμένη εφαρμογή του δικαίου της Ε.Ε., και συγκεκριμένα οι διατάξεις του άρθρου 15(8) της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, οι οποίες αφορούν στη συμμετοχή της ζήτησης (demand response) στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δεν φαίνεται να εφαρμόζονται ορθά και οι υπηρεσίες της Επιτροπής προτίθενται να προτείνουν την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει σχετικά με το εν λόγω θέμα.
 • Την ανάγκη εισαγωγής σχετικών προνοιών για την υποστήριξη της υπηρεσίας Απόκρισης Ζήτησης (ΑΖ) μετά από σχετικές οδηγίες της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ για εναρμόνιση των ΚΑΗ με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27/ΕΕ Άρθρο 15(8) λόγω, όπως αναφέρεται ανωτέρω, της κίνησης διαδικασίας επί παραβάσει εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EU Pilot – EUP (2017) 9198),     
 • Τη συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΑΗ, ημερομηνίας 8 Οκτωβρίου 2019, κατά την οποία κατατέθηκαν από τα Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΚΑΗ απόψεις και παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων των ΚΑΗ,
 • Την επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΑ12/1030.2.18/192686, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2019, με την οποία ενημέρωσε τη ΡΑΕΚ ότι προέβη στην ολοκλήρωση των νενομισμένων εργασιών προσαρμογής των ΚΑΗ για την υποστήριξη της υπηρεσίας Απόκρισης Ζήτησης (ΑΖ), ετοιμάζοντας και υποβάλλοντας στη ΡΑΕΚ για έγκριση την προτεινόμενη Ενοποιημένη Έκδοση 2.1.0.  Η πρόταση του ΔΣΜΚ υποστηρίζεται με τα επεξεργασμένα από τον ΔΣΜΚ γραπτά σχόλια, καθώς και τα αυτούσια σχόλια όπως υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης που προηγήθηκε της Ενοποιημένης Έκδοσης, 
 • Την εισήγηση του γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 13 Νοεμβρίου 2019, 
επίσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
 • Οι ΚΑΗ, μέχρι και την ολοκλήρωση του Λογισμικού Αγοράς, είναι δυναμικού χαρακτήρα και όπου θα χρειάζονται προσαρμογές αυτές θα μελετώνται και θα εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ μετά από σχετικό αίτημα του ΔΣΜΚ,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Την έγκριση των προτεινόμενων αναθεωρημένων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 2.1.0 που υποβλήθηκαν από τον ΔΣΜΚ.  
 2. Δεδομένου του χρονικού διαστήματος που χρειάζεται ο ΔΣΜΚ για την προμήθεια του ανάλογου λογισμικού και υλισμικού για την εφαρμογή των νέων αναθεωρημένων εγκεκριμένων ΚΑΗ, το οποίο καθορίζεται στην Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2017 (ΚΔΠ 34/2017) «περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για την Πλήρη Εμπορική Λειτουργία του νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού», η ΡΑΕΚ θα αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο την ημερομηνία δημοσίευσης των νέων αναθεωρημένων εγκεκριμένων ΚΑΗ στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ημερομηνία κατά την οποία με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 81(6) του Νόμου θα τεθούν σε ισχύ. 
 3. Να καλέσει τον ΔΣΜΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού, οι νέοι αναθεωρημένοι εγκεκριμένοι ΚΑΗ να δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του χωρίς ωστόσο να έχουν οποιαδήποτε ισχύ.
 4. Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης θα σταλεί στον ΔΣΜΚ για τις άμεσες από μέρους του ενέργειες. 
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.