Αρ. Απόφασης: 312/2022

Ημερομηνία: 04/10/2022

Θέμα: 
Αίτηση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για χορήγηση Άδειας Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Υπ’ Αριθμόν Α1086)

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ,  ασκώντας τις εξουσίες και αρμοδιότητες τους δυνάμει των άρθρων 26(1)(η) και 71 του Ν. 130(Ι)/2021, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων: 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να χορηγήσουν στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου Άδεια Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρισμού με διάρκεια ισχύος τριάντα (30) χρόνια, στην οποία να περιλαμβάνονται οι πρότυποι όροι Άδειας Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρισμού όπως αυτοί καθορίστηκαν με την υπ’ αριθμόν 279/2022 Απόφαση της ΡΑΕΚ.
  2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό 9(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών και να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  3. Με τη γνωστοποίηση της παρούσας Απόφασης στον ΔΣΜΚ, να του επιστηθεί και η προσοχή στην υποχρέωσή του να διασφαλίζει ότι οι πρόνοιες περί ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του προσωπικού του ΔΣΜΚ, δυνάμει του εδαφίου (9) του άρθρου 78 του Ν.130(Ι)/2021, εφαρμόζονται αυστηρά και για το προσωπικό του ΔΣΜΚ που ασχολείται με τις δραστηριότητες που καλύπτονται από την άδεια Λειτουργού της Αγοράς, ιδιαίτερα ως προς την ανεξαρτησία του από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου.
  4. Η Άδεια να εκδοθεί στον δικαιούχο εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης.
  5. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.