Αρ. Απόφασης: 309/2020

Ημερομηνία: 29/09/2020


Θέμα: Παράμετροι Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού που ορίζονται από τη ΡΑΕΚ

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 29 Σεπτεμβρίου 2020 υπ’ αριθμόν 63-2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 30 Μαρτίου 2020 και Αρ. Φακ.: 03.02.02.01.02, Παράρτημα Ι.
 • Το εσωτερικό σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2020 και Αρ. Φακ.: 03.02.02.01.02, Παράρτημα ΙΙ.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003) και τους δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμούς, και ειδικότερα του άρθρου 81 το οποίο αφορά στο πεδίο εφαρμογής των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΑΗ),
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ 84/2017 ημερομηνίας 12 Μαΐου 2017 θέμα «Έγκριση των προτεινόμενων αναθεωρημένων Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού που υποβλήθηκαν από τον ΔΣΜΚ» οι οποίοι όμως θα τεθούν σε ισχύ με την ολοκλήρωση του λογισμικού παρακολούθησης της αγοράς από τον ΔΣΜΚ και όταν η ΡΑΕΚ η ΡΑΕΚ αποφασίσει σε μεταγενέστερο στάδιο την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας,
 • Το κείμενο των δημοσιοποιημένων ΚΑΗ έκδοση 2.0.0 όπου γίνεται αναφορά σε παραμέτρους οι οποίοι ορίζονται από τη ΡΑΕΚ,
 • Οι ΚΑΗ, μέχρι και την ολοκλήρωση του Λογισμικού Αγοράς, είναι δυναμικού χαρακτήρα και όπου θα χρειάζονται προσαρμογές αυτές θα μελετώνται και θα εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ μετά από σχετικό αίτημα του ΔΣΜΚ,
 • Το Παραδοτέο 2 του Διαγωνισμού 06/2017 με το οποίο ο Σύμβουλος (Frontier Economics Ltd) έχει υποβάλει εισηγήσεις για τις εν λόγω παραμέτρους στη βάση συγκριτικής αξιολόγησης (benchmarking) με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες από τις οποίες αποκτήθηκε μια εικόνα του εύρους των τιμών των εν λόγω παραμέτρων,
 • Την Εντολή Εργασίας 2 της Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και ΡΑΕΚ για τεχνική υποστήριξη σε θέματα αγοράς ηλεκτρισμού (διαγωνισμός 02/2018) με βάση την οποία, λόγω της σημαντικότητας και της πολυπλοκότητας του θέματος, εκπονήθηκε συγκεκριμένη μελέτη προσομοιώσεως της Κυπριακής αγοράς χρησιμοποιώντας πραγματικά και υπολογιζόμενα δεδομένα και λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος,
 • Τις Εντολές Εργασίας 3 και 4 της Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και ΡΑΕΚ για τεχνική υποστήριξη σε θέματα αγοράς ηλεκτρισμού (διαγωνισμός 02/2018) με βάση τις οποίες διερευνήθηκε περεταίρω οι επιπτώσεις του ποσοστού της ΠΗΑ ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε να δραστηριοποιηθούν ανεξάρτητοι παραγωγοί και προμηθευτές χωρίς την αύξηση της τελικής τιμής του ηλεκτρισμού στον καταναλωτή.
Ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του Ν.122(Ι)/2003, και των προνοιών των εγκεκριμένων ΚΑΗ έκδοση 2.0.0 και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, τα Μέλη της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τον ορισμό των παραμέτρων που ορίζονται από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με τους ΚΑΗ, έκδοση 2.0.0, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
 2. Την υπενθύμιση σε όλους τους Συμμετέχοντες ότι οι εν λόγω παράμετροι είναι δυναμικού χαρακτήρα και ανάλογα με την παρακολούθηση της λειτουργίας της αγοράς και τη συμπεριφορά των Συμμετεχόντων καθώς και των όποιων προβλημάτων προκύψουν, η ΡΑΕΚ δύναται να επανεξετάσει τις εν λόγω παραμέτρους.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για τις από μέρους του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.