Αρ. Απόφασης: 304/2023

Ημερομηνία: 08/09/2023

Θέμα: 
Έγκριση της Έκδοσης 1.0.0 Των Κανόνων Διανομής

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 08 Σεπτεμβρίου 2023, υπ’ αριθμόν 59/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 802/2022, ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Τροποποιήσεις στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής – Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.1»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), ημερομηνίας 14 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Τροποποιήσεις στους Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής – Ενοποιημένη Έκδοση 5.3.1», Αρ. Εξερχ. 2037/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2022, με θέμα «Διαχωρισμός Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής», Αρ. Εξερχ. 2084/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Διαχωρισμός Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής», Αρ. Εξερχ. 114/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023, με θέμα «Υποβολή προς έγκριση των Κανόνων Διανομής - Έκδοση 1.0.0», Αρ. Εισερχ. 2841/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 513/2023, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2023, με θέμα «Υποβολή προς έγκριση των Κανόνων Διανομής - Έκδοση 1.0.0»,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΔ, ημερομηνίας 31 Ιουλίου 2023, με θέμα «Προτεινόμενη Έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Διανομής», Αρ. Εξερχ. 1422/2023,
 • Η επιστολή του ΔΣΔ προς τη ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2023, με θέμα «Προτεινόμενη Έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Διανομής», Αρ. Εισερχ. 3948/2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ Αρ. 610/2023, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2023, με θέμα «Υποβολή προς έγκριση των Κανόνων Διανομής - Έκδοση 1.0.0»,
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 89 έως 92,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 (Κ.Δ.Π. 105/2022) με τίτλο  «Καθορισμός Γενικών Αρχών και Κατευθυντήριων Γραμμών για τις Χρεώσεις Σύνδεσης στα Συστήματα Μεταφοράς και Διανομής»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2022 (Κ.Δ.Π. 106/2022) με τίτλο «Παροχή Οδηγιών για την Κατάρτιση της Διαδικασίας Σύνδεσης στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Σύστημα Διανομής»,
 • Την Απόφαση Αρ. 71/2023 με τίτλο «Καθορισμός Σύνθεσης Άτυπης Συμβουλευτικής Επιτροπής Κανόνων Διανομής», και
 • Την Απόφαση Αρ. 154/2023 με τίτλο «Έγκριση της Έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Κατόπιν ολοκλήρωσης της μεταξύ ΡΑΕΚ και ΔΣΔ επιστολογραφίας, ο ΔΣΔ με την τελευταία επιστολή του, ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2023, υπέβαλε στη ΡΑΕΚ για έγκριση την προτεινόμενη έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Διανομής,
 • Ακολουθήθηκε η νενομισμένη διαδικασία διεξαγωγής της δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021), ωστόσο η ΡΑΕΚ δεν ενημερώθηκε σχετικά με τη διεξαγωγή διαβούλευσης με την  άτυπη συμβουλευτική επιτροπή,
 • Καταβλήθηκε προσπάθεια από τον ΔΣΔ για τη διαμόρφωση της προτεινόμενης έκδοσης των Κανόνων Διανομής σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021).
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Το περιεχόμενο της προτεινομένης έκδοσης των Κανόνων Διανομής σύμφωνα με τη νενομισμένη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τον ΔΣΔ μπορεί να γίνει αποδεκτό,
 • Η προτεινόμενη έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Διανομής παραπέμπει στις πρόνοιες των Ρυθμιστικών Αποφάσεων Αρ. 01/2022 και 02/2022 ωστόσο δεν προκύπτει κώλυμα να προηγηθεί η έγκριση πριν την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων των εν λόγω Ρυθμιστικών Αποφάσεων καθώς ισχύει το μεταβατικό καθεστώς που προβλέπεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2022 για τη σύνδεση στο Σύστημα Διανομής (Παράγραφος 7.5)  σύμφωνα με την οποία, έως την έγκριση της «Πολιτικής χρέωσης για Σύνδεση στο Σύστημα Διανομής» από τη ΡΑΕΚ κατά την Παράγραφο 7.4 της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 01/2022, ο ΔΣΔ εξακολουθεί να εφαρμόζει τις ισχύουσες πρακτικές και μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των χρεώσεων σύνδεσης στο Σύστημα Διανομής, όπως αυτές προσδιορίζονται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2013, με τίτλο «Νέα Πολιτική Χρέωσης της ΑΗΚ για σύνδεση στο Σύστημα Διανομής»,
 • Με την έγκριση της έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Διανομής τίθενται σε ισχύ και οι εγκεκριμένοι Κανόνες Μεταφοράς – Έκδοση 1.0.0, ενώ ταυτόχρονα όλες οι εγκεκριμένες και σε ισχύ εκδόσεις των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής καταργούνται, προς πλήρη εναρμόνιση με τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021) σύμφωνα με την Απόφαση Αρ.154/2023.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 91 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν.130(Ι)/2021),  στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της προτεινόμενης Έκδοσης 1.0.0 των Κανόνων Διανομής, όπως αυτή έχει υποβληθεί από τον ΔΣΔ, με την επιστολή του με στοιχεία Αρ. Πρωτ.: ΔΔ/326.8 ημερομηνίας 25 Αυγούστου 2023, Αρ. Εισερχ. 3948/2023, η οποία τίθεται σε ισχύ μαζί με την εγκεκριμένη έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Μεταφοράς.
 2. Την κατάργηση όλων των εγκεκριμένων και σε ισχύ εκδόσεων των υφιστάμενων Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής.
 3. Να καλέσουν τον ΔΣΔ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας, ενημέρωσης και έγκαιρης πληροφόρησης όλων των ενδιαφερομένων επενδυτών για τυχόν δραστηριοποίησή τους στον τομέα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού αλλά και για ενημέρωση των οποιωνδήποτε άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων ή/και συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού, όπως δημοσιεύσει την έκδοση 1.0.0 των εγκεκριμένων Κανόνων Διανομής στην ιστοσελίδα του.
 4. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 5. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.