Αρ. Απόφασης: 304/2019
 
Ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2019
 
Θέμα: Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2018

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζει αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβε υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2018,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2014 (Κ.Δ.Π. 370/2014) «Ρυθμιστικές Λογιστικές Οδηγίες για την Ετοιμασία Χωριστών Λογαριασμών»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 03/2014 (Κ.Δ.Π. 371/2014) «Λογιστικός Διαχωρισμός των Δραστηριοτήτων της ΑΗΚ», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 59/2019 με θέμα «Χωριστοί Λογαριασμοί Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για το έτος 2017» με την οποία η ΡΑΕΚ έδωσε οδηγίες στην ΑΗΚ να δημοσιεύσει τους Χωριστούς Λογαριασμούς της για το έτος 2017 στην ιστοσελίδα της, με επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού της Απόδοσης επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για τις ΒΡΔ Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής και του Περιθωρίου Κόστους επί των  εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης για τη ΒΡΔ Προμήθεια.  Με την ίδια Απόφαση η ΡΑΕΚ έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες στην ΑΗΚ αναφορικά με τους Χωριστούς Λογαριασμούς του έτους 2018 και μετέπειτα.
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. O/AC/137 ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2019, με την οποία υποβλήθηκαν στη ΡΑΕΚ οι ελεγμένοι και εγκεκριμένοι από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ, Χωριστοί Λογαριασμοί της ΑΗΚ για το έτος 2018,
 • Την έκθεση των Συμβούλων της ΡΑΕΚ, Frontier Economics Ltd με τίτλο «Review of EAC’s Separated Regulatory Accounts» ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2019,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2019,
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ Αρ. Φακ. 04.08.01/1568-19 ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2018, με την οποία η ΡΑΕΚ ζήτησε επεξηγήσεις για τις κλείδες επιμερισμού που χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένους λογαριασμούς του Κέντρου Διοίκησης,
 • Την επιστολή της ΑΗΚ Αρ. Φακ. ΟΛ/AC/137/A1235816, ημερομηνίας 29 Οκτωβρίου 2019, με την οποία αποστάλθηκαν οι εν λόγω επεξηγήσεις στη ΡΑΕΚ,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 6 Νοεμβρίου 2019,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Η ΑΗΚ να δημοσιεύσει τους ελεγμένους και εγκεκριμένους από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ, Χωριστούς Λογαριασμούς για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ, με επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού: 
  1. της Απόδοσης επί της Μέσης Ρυθμιζόμενης Βάσης Αξιών Παγίων (ΡΒΑΠ) για τις ΒΡΔ Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής και 
  2. του Περιθωρίου Κόστους επί των  εξόδων εμπορολογιστικής διαχείρισης για τη ΒΡΔ Προμήθειας.  
 2. Η ΑΗΚ να δημοσιεύσει τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1 πιο πάνω μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2019 το αργότερο.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.