Αρ. Απόφασης: 30 / 2017
 
Ημερομηνία: 10 Φεβρουαρίου 2017

Θέμα: Διατίμηση Δ-ΔΣΜ Για Το Έτος 2017


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδρίασαν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και αφού έλαβαν υπόψη:
 
  • τις πρόνοιες των Περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2015, και συγκεκριμένα:
    • τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25, που προνοούν για τους γενικούς στόχους, καθήκοντα και εξουσίες της ΡΑΕΚ στον τομέα της Αγοράς Ηλεκτρισμού, 
    • τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32, που προνοούν για τις αρχές, όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που διέπουν τις διατιμήσεις και χρεώσεις, 
    • τις διατάξεις του άρθρου 68 όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι τα επιτρεπόμενα έσοδα του ΔΣΜΚ προέρχονται από τις διατιμήσεις και χρεώσεις που εγκρίνονται από τη ΡΑΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 32(1)(β).
  • τις πρόνοιες των Κ.Δ.Π. 208/2015 «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015, στην οποία ορίζεται, μεταξύ άλλων, η Διατίμηση Δ-ΔΣΜ που επιτρέπει την ανάκτηση των δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), η οποία περιλαμβάνει το κόστος που επιβαρύνεται ο ΔΣΜΚ για τη διαχείριση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της Κύπρου.
  • τις Ρυθμιστικές Αποφάσεις της ΡΑΕΚ σχετικά με το υπό αναφορά θέμα για το τέλος του ΔΣΜΚ, με τελευταία τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2016, με την οποία η ΡΑΕΚ αποφάσισε και ενέκρινε το τέλος του ΔΣΜΚ στα 0,09 €σ/kWh για το 2016, 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ

όπως διατηρήσουν το τέλος ΔΣΜΚ (Δ-ΔΣΜ: Διατίμηση για τις δαπάνες του ΔΣΜΚ) για το έτος 2017 στα 0,09 €σ/kWh. Το εγκεκριμένο τέλος ΔΣΜΚ έχει ισχύ από την 1/1/2017 μέχρι και την εφαρμογή των νέων διατιμήσεων για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017 – 2021, όταν και θα τύχει αναθεώρησης.