Αρ. Απόφασης: 299/2021

Ημερομηνία: 24/09/2021 

Θέμα:Ανάκληση Ε2104-2018 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής

 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 40 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, αφού έλαβαν υπόψιν το γεγονός ότι ο κάτοχος της άδειας έχει ενημερώσει τη ΡΑΕΚ ότι δεν θα υλοποιήσει το έργο και συνεπώς αιτείται την ανάκληση της άδειας του στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 
  1. Να ανακαλέσουν την υπ’ αριθμόν Ε2104-2018 Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Νικητάρι, της επαρχίας Λευκωσίας.
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Bioland Project 17 Ltd (ΗΕ 374222) να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.