Αρ. Απόφασης: 29 / 2017
 
Ημερομηνία: 10 Φεβρουαρίου 2017

Θέμα: Ανοχή Ισχύος στην Μέγιστη Επιτρεπτή Ισχύ των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων της Κατηγορίας Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net-Metering) των Καθεστώτων Στήριξης


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη :
 
  1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2015 και των εξ αυτών απορρεόντων Κανονισμών,
  2. Τους όρους και προϋποθέσεις του Σχεδίου «Ηλιακή Ενέργεια για όλους», του ΥΕΕΒΤ, για ευρεία εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με τη μέθοδο του Συμψηφισμού Μετρήσεων,
  3. Τις επιστολές του ΣΕΑΠΕΚ ημερομηνίας 11 Απριλίου 2016 και 29 Δεκεμβρίου 2016 με θέμα την Ανοχή Ισχύος Φωτοβολταϊκών Πλαισίων και το αίτημα για την καθιέρωση μέγιστης ανοχής 4% στην μέγιστη ονομαστική ισχύ μόνο στην κατηγορία των συστημάτων συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) των καθεστώτων στήριξης, δηλαδή η μέγιστη ονομαστική ισχύς για μονοφασικά συστήματα να αυξηθεί από 4kWp σε 4,16kWp και για τριφασικά συστήματα από 5kWp σε 5,2kWp,
  4. Την υπ’ αριθμό φακέλου ΔΔ/409. Α/Α 1164334 επιστολή του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2017 με θέμα την Ανοχή Ισχύος Φωτοβολταϊκών Πλαισίων και την διαβεβαίωση του ότι δεν τίθενται θέματα ασφάλειας του δικτύου 
  • με την εφαρμογή μέγιστης ανοχής 4% στην μέγιστη ονομαστική ισχύ μόνο στην κατηγορία των συστημάτων συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) των καθεστώτων στήριξης, δηλαδή την αύξηση της μέγιστης ονομαστικής ισχύος των μονοφασικών συστημάτων από 4kWp σε 4,16kWp και των τριφασικών συστημάτων από 5kWp σε 5,2kWp και 
  • με την εφαρμογή ανοχής στην μέγιστη ονομαστική ισχύ του αντιστροφέα τάσης μέχρι και 1kVA μεγαλύτερη από την συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε kWp του φωτοβολταϊκού συστήματος,

και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία και εκ των πραγμάτων φαίνεται βάση της επιστολής του ΣΕΑΠΕΚ, οι οποίοι είναι και εισαγωγείς φωτοβολταϊκών πλαισίων, ότι η διαθέσιμη ονομαστική ισχύς των φωτοβολταϊκών πλαισίων στην αγορά κυμαίνεται μεταξύ 255-270kWp και η ανεύρεση πλαισίων με ισχύ 250kWp είναι δύσκολη καθώς επίσης το γεγονός ότι ο αντιστροφέας τάσης απαιτεί συγκεκριμένο αριθμό Φ/Β πλαισίων που μπορούν να συνδεθούν σε σειρά στην είσοδό του ούτως ώστε η τάση λειτουργίας του αντιστροφέα τάσης να κυμαίνεται σε ένα συγκεκριμένο εύρος, 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ

Να εγκρίνουν την εφαρμογή μέγιστης ανοχής 4% στην μέγιστη ονομαστική ισχύ μόνο στην κατηγορία των συστημάτων συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) των καθεστώτων στήριξης και την εφαρμογή ανοχής στην μέγιστη ονομαστική ισχύ του αντιστροφέα τάσης μέχρι και 1kVA μεγαλύτερη από την συνολική εγκατεστημένη ισχύ σε kWp του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Ως εκ τούτου η μέγιστη ονομαστική ισχύς των συστημάτων συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) των καθεστώτων στήριξης αυξάνεται για τα μονοφασικά συστήματα από 4kWp σε 4,16kWp και για τα τριφασικά συστήματα από 5kWp σε 5,2kWp.