Αρ. Απόφασης: 286/2020

Ημερομηνία: 15/09/2020

Θέμα: 
Απόρριψη της υπ’ αριθμόν 390 αίτησης για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 35 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018 και αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 αυτών και εκτίμησαν ότι:
  • η εταιρεία I.M.K.A Quality Farm Ltd (ΗΕ 242355) δεν τεκμηρίωσε ότι έχει δικαίωμα χρήσης των προτεινόμενων με την αίτηση τεμαχίων, και
  • παρήλθε υπέρμετρος χρόνος από την υποβολή της αίτησης και η εταιρεία I.M.K.A Quality Farm Ltd (ΗΕ 242355)  δεν έχει επιδείξει κανένα ενδιαφέρον για προώθηση της, 
στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 
  1. Nα απορρίψουν την υπ’ αριθμόν 390 αίτηση της εταιρείας I.M.K.A Quality Farm Ltd (ΗΕ 242355), για χορήγηση Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής και Λειτουργίας σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, μεμονωμένη ανεμογεννήτρια, εγκατεστημένης ισχύος 4MWp, στην Ορμήδεια, της επαρχίας Αμμοχώστου. 
  2. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία I.M.K.A Quality Farm Ltd (ΗΕ 242355) και σε όλους τους ενδιαφερομένους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.