Αρ. Απόφασης: 283/2022

Ημερομηνία: 02/09/2022

Θέμα:
 Εξαιρέσεις από Πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής Μονάδων Παραγωγής της ΑΗΚ Παραγωγής

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 02 Σεπτεμβρίου 2022 υπ’ αριθμόν 55/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ:
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α) άδειας κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Π1/2004 άδειας Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού 428MW της ΑΗΚ Παραγωγή, στο Βασιλικό της επαρχίας Λάρνακας, 
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α) άδειας κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Π2/2004 άδειας λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού 330MW της ΑΗΚ Παραγωγή, στη Μονή της επαρχίας Λεμεσού,
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α) άδειας κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Π3/2004 άδειας λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού 360MW της ΑΗΚ Παραγωγή, στη Δεκέλεια της επαρχίας Λάρνακας,
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α) άδειας κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Π9/2005 άδειας λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού 220MW της ΑΗΚ Παραγωγή, στο Βασιλικό της επαρχίας Λάρνακας,
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α) άδειας κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Π12/2006 άδειας λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού 440MW της ΑΗΚ Παραγωγή, στο Βασιλικό της επαρχίας Λάρνακας,
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α) άδειας κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Π23/2008 άδειας λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού 50MW της ΑΗΚ Παραγωγή, στη Δεκέλεια της επαρχίας Λάρνακας,
 • Ο διοικητικός φάκελος της υπ’ αριθμόν Ν.419(Α) άδειας κατασκευής και της υπ’ αριθμόν Π28/2009 άδειας λειτουργίας Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού 50MW της ΑΗΚ Παραγωγή, στη Δεκέλεια της επαρχίας Λάρνακας,
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Παραγωγή με στοιχεία ΠΗ/ΠΗΑ.01/326.8/8-2021, ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2021, με την οποία υπέβαλε στη ΡΑΕΚ, σχετικό αίτημα για εξαίρεση από πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής (ΚΜΔ) κατόπιν ολοκλήρωσης τη διαδικασίας διερεύνησης των Λειτουργικών Χαρακτηριστικών των Μονάδων Παραγωγής, Αρ. Εισερχ.3527/2021,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) με στοιχεία Αρ. Φακ.: 03.02.02.01.01/1399-21, ημερομηνίας 21 Σεπτεμβρίου 2021, ζητώντας όπως υποβάλει, ως ο καθ’ ύλη αρμόδιος για την παρακολούθηση της εφαρμογής των προνοιών των ΚΜΔ, εμπεριστατωμένη εισήγηση επί του εν λόγω αιτήματος, Αρ. Εξερχ. 1399/2021,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΣ24/1010.1.8/213937, ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2021, Αρ. Εισερχ.5051/2021, με την οποία:
  • υπέβαλε στη ΡΑΕΚ την εισήγηση όπως παραχωρηθούν όλες οι εξαιρέσεις που έχει αιτηθεί η ΑΗΚ Παραγωγή για τις Μονάδες Παραγωγής που είχαν συνδεθεί στο σύστημα πριν τη θέσπιση των ΚΜΔ,
  • υπέβαλε στη ΡΑΕΚ την εισήγηση όπως παραχωρηθούν όλες οι εξαιρέσεις που η ΑΗΚ Παραγωγή έχει αιτηθεί για τον ατμοστρόβιλο (ΑΤ/Σ) 3 του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού (ΗΣ) Βασιλικού, καθώς κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρώτης έκδοσης των ΚΜΔ βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής,
  • για τις Μονάδες Παραγωγής που είχαν συνδεθεί στο σύστημα μετά τη θέσπιση των ΚΜΔ υπέβαλε τεκμηριωμένη εισήγηση για ορισμένες εξαιρέσεις που έχει αιτηθεί η ΑΗΚ Παραγωγή, καθώς και πίνακα με τις εξαιρέσεις που έχει ζητηθεί περαιτέρω τεκμηρίωση από την ΑΗΚ Παραγωγή,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία ΔΣ24/1010.1.8/221149, ημερομηνίας 2 Ιουνίου 2022, υπέβαλε στη ΡΑΕΚ την τελική του εισήγηση για τις εκκρεμούσες εξαιρέσεις, Αρ. Εισερχ.2437/2022,
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.: 03.02.02.01.01/1194-22, ημερομηνίας 18 Ιουλίου 2022, με την οποία έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τις εισηγήσεις του, Αρ. Εξερχ. 1194/2022,
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΣ24/1010.1.8/222418, ημερομηνίας 16 Αυγούστου 2022, με την οποία υπέβαλε τις θέσεις του επί των ερωτημάτων της ΡΑΕΚ Αρ. Εισερχ.3893/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 622/2021, ημερομηνίας 26 Αυγούστου 2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 666/2021, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2021,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 482/2022, ημερομηνίας 05 Ιουλίου 2022, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 607/2022, ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν επίσης δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), και
 • Τους εν ισχύ και εφαρμογή ΚΜΔ Έκδοση 4.0.0 και των εν ισχύ Τροποποιήσεων  4.0.1, 4.0.2 και 4.0.3.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι οι λόγοι που έθεσε η ΑΗΚ Παραγωγή για όλες τις αιτούμενες εξαιρέσεις, κρίνονται σύμφωνα με τις συστάσεις του ΔΣΜΚ, βάσιμοι και αιτιολογημένοι καθότι η κάθε μια από τις αιτούμενες εξαιρέσεις είναι επί των περιστάσεων αναγκαία.  
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, δυνάμει του όρου Τ0.8.6. των ΚΜΔ, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Όπως δοθούν στην ΑΗΚ Παραγωγή οι εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις των εν ισχύ και εφαρμογή ΚΜΔ Έκδοση 4.0.0 και των εν ισχύ και εφαρμογή τροποποιήσεων 4.0.1, 4.0.2 και 4.0.3, στη βάση της εισήγησης του ΔΣΜΚ, ως ακολούθως:
  • Μονάδες Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) 1 & 2 του ΗΣ Δεκέλειας:
   Εδάφιο
   Περιγραφή
   Τ1.7.3.1.1 (γ) Δίνεται εξαίρεση ούτως ώστε να απαιτείται να παραμένουν συνδεδεμένες για 5s σε συχνότητες 47,0Hz-47,5Hz.
   Τ1.7.3.1.1 (στ)
   Δίνεται εξαίρεση βάσει της ακόλουθης ικανότητας:
   • ΜΕΚ 1:
    • Ο μέγιστος χωρητικός συντελεστής ισχύος σε επίπεδο φόρτισης στο 50% της μέγιστης συνεχούς φόρτισης, να αυξηθεί από 0,7 σε 0,79.
    • Ο μέγιστος επαγωγικός συντελεστής ισχύος σε επίπεδο φόρτισης στο 50% της μέγιστης συνεχούς φόρτισης, να αυξηθεί από 0,4 σε 0,5.
    
   • ΜΕΚ 2:
    • Ο μέγιστος χωρητικός συντελεστής ισχύος σε μέγιστη συνεχή φόρτιση να αυξηθεί από 0,93 σε 0,95.
    • Ο μέγιστος χωρητικός συντελεστής ισχύος σε επίπεδο φόρτισης στο 50% της μέγιστης συνεχούς φόρτισης, να αυξηθεί από 0,7 σε 0,84.
    • Ο μέγιστος επαγωγικός συντελεστής ισχύος σε επίπεδο φόρτισης στο 50% της μέγιστης συνεχούς φόρτισης, να αυξηθεί από 0,4 σε 0,45.
   Τ1.7.3.1.1 (ζ) Δίνεται προσωρινή εξαίρεση, διάρκειας 12 μηνών, για να δοθεί χρόνος για την παραλαβή και εγκατάσταση των νέων ηλεκτρονόμων.
   Τ1.7.3.1.1 (ι) Δίνεται εξαίρεση ούτως ώστε η ελάχιστη παραγωγή των εν λόγω μονάδων να είναι 14,5MW, λόγω περιβαλλοντικών περιορισμών που δεν μπορούν να παραβιαστούν.
  • Εγκαταστάσεις Συνδυασμένου Κύκλου (ΕΣΚ) 4 & 5 του ΗΣ Βασιλικού:
   Εδάφιο Επηρεαζόμενες Μονάδες Περιγραφή
   Τ1.7.3.1.1 (β) Αεριοστρόβιλοι: GT41, GT42, GT51, GT52 Δίνεται εξαίρεση καθώς η προστασία υποσυχνότητας είναι ρυθμισμένη να ενεργοποιείται όταν η συχνότητα παραμένει κάτω από τα 48Hz για πάνω από 4s προς αποφυγή πρόκλησης σοβαρών ζημιών σε περίπτωση απότομων μεταβολών της συχνότητας.
   Τ1.7.3.1.1 (γ) Αεριοστρόβιλοι: GT41, GT42, GT51, GT52
   Ατμοστρόβιλοι: ST40, ST50
   Δίνεται εξαίρεση καθώς η προστασία υποσυχνότητας είναι ρυθμισμένη να ενεργοποιείται όταν η συχνότητα παραμένει κάτω από τα 48Hz για πάνω από 4s προς αποφυγή πρόκλησης σοβαρών ζημιών σε περίπτωση απότομων μεταβολών της συχνότητας.
   Τ1.7.3.1.1 (ι) Συνδυασμοί: ΕΣΚ4 (1+1, 2+1) ΕΣΚ5 (1+1, 2+1)
   Αεριοστρόβιλοι: GT41, GT42, GT51, GT52
   Δίνεται προσωρινή εξαίρεση διάρκειας 12 μηνών, ούτως ώστε οι ΕΣΚ να λειτουργούν με την ακόλουθη ελάχιστη παραγωγή:
   Αεριοστρόβιλος σε ανοικτό κύκλο: 43,5ΜW
   Μονάδα σε συνδυασμό (1+1): 74,5ΜW
   Μονάδα σε συνδυασμό (2+1): 149ΜW
   Τ1.7.3.1.1 (ιγ) Συνδυασμοί: ΕΣΚ4 (1+1, 2+1) ΕΣΚ5 (1+1, 2+1) Δίνεται εξαίρεση στη βάση της ικανότητας των Μηχανών (6 ώρες), αφού στη πιο πρόσφατη εγκεκριμένη έκδοση των ΚΜΔ (5.2.0), η σχετική απαίτηση έχει αυξηθεί στις 6 ώρες.
   Τ1.7.3.1.1 (ιδ) Συνδυασμοί: ΕΣΚ4 (1+1, 2+1) ΕΣΚ5 (1+1, 2+1) Δίνεται εξαίρεση στη βάση της ικανότητας των Μηχανών (6 ώρες), αφού στη πιο πρόσφατη εγκεκριμένη έκδοση των ΚΜΔ (5.2.0), η σχετική απαίτηση έχει αυξηθεί στις 6 ώρες.
   Τ1.7.3.1.1 (ιζ) Συνδυασμοί: ΕΣΚ4 (1+1, 2+1) ΕΣΚ5 (1+1, 2+1) Δίνεται εξαίρεση στις μονάδες καθώς πρόκειται για υφιστάμενες μονάδες, τα χαρακτηριστικά των οποίων δεν μπορούν να μεταβληθούν. Ως εκ τούτου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά να είναι τα εξής:
   Χρόνος μετάβασης από θερμή σε ενδιάμεση κατάσταση = 1 ώρα
   Χρόνος μετάβασης από ενδιάμεση σε κρύα κατάσταση = 24 ώρες
  • Ατμοστρόβιλοι 1 έως 6 του ΗΣ Δεκέλειας: Δίνεται εξαίρεση στα εδάφια Τ1.7.3.1.1 (β), Τ1.7.3.1.1 (στ), Τ1.7.3.1.1 (ιδ), Τ1.7.3.1.1 (ιζ) και Τ1.7.3.2.
  • Ατμοστρόβιλοι 1 έως 3 του ΗΣ Βασιλικού: Δίνεται εξαίρεση στα εδάφια Τ1.7.3.1.1 (γ), Τ1.7.3.1.1 (ιγ), Τ1.7.3.1.1 (ιδ), Τ1.7.3.1.1 (ιζ) και Τ1.7.3.2.
  • Ατμοστρόβιλοι 1 έως 2 του ΗΣ Βασιλικού: Δίνεται εξαίρεση στο εδάφιο Τ1.7.3.1.1 (στ).
  • Αεριοστρόβιλος (black start) του ΗΣ Βασιλικού: Δίνεται εξαίρεση στα εδάφια Τ1.7.3.1.1 (γ) και Τ1.7.3.1.1 (στ).
  • Αεριοστρόβιλοι 1 έως 4 του ΗΣ Μονής: Δίνεται εξαίρεση στο εδάφιο Τ1.7.3.1.1 (στ).
 2. Να καλέσουν τον ΔΣΜΚ, ως τον καθ’ ύλη αρμόδιο για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εν λόγω Απόφασης.
 3. Να καλέσουν την ΑΗΚ Παραγωγή όπως συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της εν λόγω Απόφασης.
 4. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών.