Αρ. Απόφασης: 26/2019
 
Ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου 2019
 
Θέμα: Αίτηση  της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού, Συνδυασμένου Κύκλου (2+1) Διπλής καύσης Φυσικού Αερίου και πετρελαίου ντίζελ, συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 160MWe στη περιοχή Μαρί. 
 
Η ΡΑΕΚ, αφού μελέτησε και εξέτασε ενδελεχώς την αίτηση της ΑΗΚ και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τη συνοδεύουν
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
  1. Να χορηγήσει στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Άδεια Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου (2+1) εγκατεστημένης ισχύος 160MWe, διπλής καύσης φυσικού αερίου και πετρελαίου ντίζελ, στη περιοχή Μαρί (ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Βασιλικού), Φ/Σχ. 55/27, 55/28, 55/35 & 55/36, τεμάχια 304, 305, 306, 430, 432 και 791.
  2. Η Άδεια να εκδοθεί εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν. 
  3. Η Άδεια Κατασκευής να έχει διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της.
  4. Η απόφαση να γνωστοποιηθεί στην ΑΗΚ, ΒΡΔ Παραγωγής, όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1).
  5. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας