Αρ. Απόφασης: 253/2021

Ημερομηνία: 06/08/2021 

Θέμα: 
Μεταβίβαση Ε1949-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής
 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 38 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, εκτίμησαν ότι:
  • η προτεινόμενη μεταβίβαση θα συμβάλει θετικά στην υλοποίηση του έργου της υπ’ αριθμόν Ε1949-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής, και
  • η προτεινόμενη μεταβίβαση δεν επηρεάζει τον υγιή ανταγωνισμό, ούτε προωθεί τη δυσμενή διάκριση μεταξύ των αδειούχων,
στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
  1. Να εγκρίνουν την αίτηση μεταβίβαση της υπ’ αριθμόν Ε1949-2018 Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα, εγκατεστημένης ισχύος 1MWp, στο Παλαιομέτοχο της επαρχίας Λευκωσίας του ΜΧ στην εταιρεία Ηλιόμορφον 3 Λτδ (ΗΕ 419575).
  2. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ να γνωστοποιηθεί με γραπτή επιστολή στην εταιρεία Ηλιόμορφον 3 Λτδ (ΗΕ 419575), καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας της ΡΑΕΚ.