Αρ. Απόφασης: 246/2017
 
Ημερομηνία: 21 Νοεμβρίου 2017

Θέμα: ​Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν: 
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Galascope Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5000kWp, στο Φ/Σχ. 2-287-381, τμήμα 12, τεμάχιο 71, και στο Φ/Σχ. 2-287-382, τμήμα 12, τεμάχιο 73 στο Αυγόρου, της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Galascope Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2500kWp, στο Φ/Σχ. 2-287-381, τμήμα 3, τεμάχια 471 και 472 στο Αυγόρου, της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία LGEG Res Systems Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1000kWp, στο Φ/Σχ. 2-278-381, τμήμα 12, τεμάχιο 85 στο Αυγόρου, της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ, για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια, θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.