Αρ. Απόφασης: 244/2022

Ημερομηνία: 21/07/2022

Θέμα: 
Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το Έτος 2022

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 21 Ιουλίου 2022 υπ’ αριθμόν 46/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, υπ’ Αρ. 534/2022, ημερομηνίας 20 Ιουλίου 2022, με θέμα «Μεταβατική Ρύθμιση – Ενστάσεις Συμμετεχόντων για την αρχική κατάσταση μηνιαίας εκκαθάρισης»,
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, ημερομηνίας 19 Ιουλίου 2022, με Αρ. Αναφ. ΔΑ15/1021.6/222276 με την οποία γίνεται αναφορά σε ενστάσεις συμμετεχόντων στη Μεταβατική Ρύθμιση σχετικά με την Αρχική Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης του Ιουνίου 2022, Αρ. Εισερχ. 3401/2022, και
 • Η επιστολή του Εκτελεστικού Διευθυντή Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ημερομηνίας, 20 Ιουλίου 2022, με Αρ. Αναφ. ΔΑ12/1021/6/222483 με την οποία γίνεται αναφορά σε ενστάσεις συμμετεχόντων στη Μεταβατική Ρύθμιση σχετικά με την Αρχική Κατάσταση Μηνιαίας Εκκαθάρισης του Ιουνίου 2022, Αρ. Εισερχ. 3444/2022.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 9, 22 και 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π. 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,  
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 215/2022, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022 με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 216/2022, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022 με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενη Διατίμηση ΑΗΚ Μεταφοράς για το έτος 2022», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 217/2022, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022 με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ Διανομής για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 218/2022, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022 με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ Διανομής για το έτος 2022» και
 • Το γεγονός ότι δεν είναι ξεκάθαρη η περίοδος εφαρμογής των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων για όλους τους καταναλωτές για το έτος 2022 που έχουν εγκριθεί με τις Αποφάσεις Αρ. 215/2022, 216/2022 και 217/2022, ήτοι: 
  • Διατίμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας Χονδρικής (Δ-Χ)
  • Διατίμηση για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ)
  • Διατίμηση Χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ)
  • Διατίμηση χρήσης Συστήματος Διανομής Μέσης Τάσης (Δ-ΧΜ)
  • Διατίμηση χρήσης Συστήματος Διανομής Χαμηλής Τάσης (Δ-ΧΧ)
  • Διατίμηση για την ανάκτηση των δαπανών μετρήσεων που ανακύπτουν από το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (Δ-ΜΕΤ)
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, διαπίστωσαν ότι για σκοπούς εφαρμογής των συγκεκριμένων αποφάσεων την ίδια χρονική στιγμή για όλους τους καταναλωτές θα πρέπει να διευκρινιστεί η περίοδος εφαρμογής των πιο πάνω ρυθμιζόμενων διατιμήσεων.
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει των άρθρων 9, 22 και 23 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου (Ν.130(Ι)/2021), αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Οι νέες ρυθμιζόμενες διατιμήσεις για το έτος 2022 Δ-Χ, Δ-ΕΥ, Δ-ΧΣ, Δ-ΧΜ, Δ-ΧΧ και Δ-ΜΕΤ που έχουν ήδη εγκριθεί από τη ΡΑΕΚ με τις Αποφάσεις υπ’ Αρ. 215/2022, 216/2022 και 217/2022 να εφαρμοστούν:
  • για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιουνίου 2022, και
  • για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Ιουλίου 2022 και μετέπειτα.
 2. Οι προμηθευτές οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε χρεώσεις στους πελάτες τους για τα εν λόγω τέλη θα πρέπει να προβούν στις ανάλογες αναδρομικές αναθεωρήσεις.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.