Αρ. Απόφασης: 237/2017

Ημερομηνία: 7 Νοεμβρίου 2017

Θέμα: Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2018 – 2027 


Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη:
  • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών, και ειδικά: 
    • τις πρόνοιες του άρθρου 63 και τις εξουσίες που παρέχει το άρθρο 63(3) που αφορά στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς, το οποίο ετοιμάζεται και υποβάλλεται από το ΔΣΜΚ στη ΡΑΕΚ για έγκριση. 
  • Την επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Αρ. Φακ.: Δ/210.4.15/172009, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2017, με την οποία υπέβαλε για έγκριση το προτεινόμενο 10ετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2018 – 2027. 
  • Τις πρόνοιες της Ρυθμιστικής Απόφασης Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π. 208/2015), όπου η ΡΑΕΚ καθορίζει τα επιτρεπόμενα έσοδα, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει, τη δραστηριότητα της ιδιοκτησίας του συστήματος μεταφοράς. Με βάση την παράγραφο 6.7 του κεφαλαίου 6 «Επιτρεπόμενα Έσοδα», η ΡΒΑΠ για μια δραστηριότητα θα υπολογίζεται και στο τέλος κάθε έτους απολογιστικά σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της εν λόγω Ρυθμιστικής Απόφασης, και θα υπάρχει μια απολογιστική αναπροσαρμογή στο κεφαλαιουχικό σκέλος των επιτρεπόμενων εσόδων βασισμένο στις πραγματικές κεφαλαιουχικές δαπάνες του έτους οι οποίες έχουν περιληφθεί στη ΡΒΑΠ.
  • Την Απόφαση Αρ. 97/2017, ημερομηνίας 25 Μαΐου 2017, με τίτλο «Έγκριση Νέων Διατιμήσεων ΑΗΚ για περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου 2017-2021», με την οποία, μεταξύ άλλων, είχε δοθεί έγκριση στην ΑΗΚ για τα Επιτρεπόμενα Έσοδα της για την περίοδο ρυθμιστικού ελέγχου 2017-2021, όπου για τη δραστηριότητα της ιδιοκτησίας του συστήματος μεταφοράς λήφθηκαν υπόψη οι δαπάνες που αφορούν την πενταετία 2017-2021 στη βάση του εγκεκριμένου 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2016-2025. 
  • Τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΡΑΕΚ στις 5 Ιουλίου 2017 όπου, μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε όπως από τούδε και στο εξής τα προτεινόμενα 10ετής Προγράμματα Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς να υποβάλλονται στη ΡΑΕΚ για έγκριση από τον ΔΣΜΚ εντός Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους, ούτως ώστε αυτά να προηγούνται και να λαμβάνονται υπόψη στα επικείμενα σχέδια διατιμήσεων της ΑΗΚ και στα επιτρεπόμενα έσοδά της. 
  • Το Εσωτερικό Σημείωμα του γραφείου της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 24 Οκτωβρίου 2017.  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Την έγκριση του αναθεωρημένου 10ετούς Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2018-2027, που υπέβαλε ο ΔΣΜΚ με την επιστολή του, ημερομηνίας 17 Οκτωβρίου 2017.
  2. Στα πλαίσια, όσο το δυνατό, για μείωση των εξόδων και συγκράτηση των οικονομικών δαπανών, να ζητηθεί από το ΔΣΜΚ, να καταβάλλει κατά την υλοποίηση των έργων προσπάθεια για μείωση στο μέγιστο εφικτό βαθμό των αναμενόμενων δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία αλλά και την υποχρέωση για τη λειτουργία ενός αποδοτικού, συντονισμένου, ασφαλούς, αξιόπιστου και οικονομικά βιώσιμου Συστήματος Μεταφοράς.
Σχετική επιστολή γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης θα σταλεί στο ΔΣΜΚ για πληροφόρηση και ενέργεια. 

Επίσης, στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η εν λόγω Απόφαση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.