Αρ. Απόφασης: 236/2018

Ημερομηνία: 21/12/2018

Θέμα: Καθεστώς Αίτησης για Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση


H ΡΑΕΚ αποφάσισε να χορηγήσει:
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 47 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,4MWp, στο Φ/Σχ. 50/51, τεμάχια 509 και 511 στον Μαζωτό, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 47 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,5MWp, στο Φ/Σχ. 50/51, τεμάχιο 497 στον Μαζωτό, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  3. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 48 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,2MWp, στο Φ/Σχ. 29/10, τεμάχια 436, 438 και 439 στην Περιστερώνα, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  4. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 49 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5MWp, στο Φ/Σχ. 55/06, τεμάχια 39, 45, 202 και 203 στην Χοιροκοιτία, της επαρχίας Λάρνακας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  5. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση στην εταιρεία Bioland Project 50 Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2MWp, στο Φ/Σχ. 29/10, τεμάχια 445, 446 και 447 στο Ποτάμι και την Περιστερώνα, της επαρχίας Λευκωσίας με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.

Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 
Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια θα γνωστοποιηθεί στους αιτητές και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.