Αρ. Απόφασης: 228/2023

Ημερομηνία: 18/07/2023

Θέμα: 
11 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 38,47MWp

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27(4) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον ΑΑ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,1MWp,  στο Φ/Σχ. 35/54, τεμάχιο 677 στα Θρίνια της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον ΑΑ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp,  στο Φ/Σχ. 45/15, τεμάχιο 200 στο Πολέμι της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον ΑΑ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,15MWp,  στο Φ/Σχ. 45/07, τεμάχιο 64 στο Πολέμι της επαρχίας Πάφου, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία P. Evangelou Solar Trading Ltd (ΗΕ 415317), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,2MWp,  στο Φ/Σχ. 50/30, τεμάχιο 136 στην Τερσεφάνου της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Onered Ltd (ΗΕ 434701), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,999MWp,  στο Φ/Σχ. 50/45, τεμάχια 266, 267 στο Κιβισίλι της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Onered Ltd (ΗΕ 434701), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,999MWp,  στο Φ/Σχ. 50/45, τεμάχια 206, 207 στην περιοχή Σοφτάδες της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  7. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Onered Ltd (ΗΕ 434701), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,999MWp,  στο Φ/Σχ. 50/45, τεμάχια 18, 206, 267 στην περιοχή Σοφτάδες της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  8. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Five Red Ltd (ΗΕ 436421), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 8MWp,  στο Φ/Σχ. 53/53, τεμάχια 3, 4, 51 στην περιοχή Σοφτάδες της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  9. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Genergetic Ltd (ΗΕ 435145), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,09MWp,  στο Φ/Σχ. 40/21Ε2, τεμάχιο 155 στην Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  10. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στον ΕΣ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,24MWp,  στο Φ/Σχ. 20/50, τεμάχιο 585 στον Αστρομερίτη της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  11. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Solek Larnaka I Ltd (ΗΕ 409630), συνολικής εγκατεστημένης 4,54MWp,  στο Φ/Σχ. 50/57, τεμάχια 50, 51 στον Αλαμινό της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.