Αρ. Απόφασης: 225/2022

Ημερομηνία: 12/07/2022

Θέμα: 
Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το Έτος 2022
 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 12 Ιουλίου 2022 υπ’ αριθμόν 43/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα: 
 • Η επιστολή της ΑΗΚ Προμήθεια, Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2022 με θέμα «Διατιμήσεις Προμήθειας και Χρεώσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού στον Τελικό Καταναλωτή (Δ-ΠΠ) για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 3228/2022,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 499/2022, ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2022 με θέμα «Σχέδια Διατιμήσεων 2022».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης τη ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), και συγκεκριμένα τα Άρθρα 22 μέχρι 23,
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Διαδικασίες Χρέωσης Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού) Κανονισμούς του 2004, Κ.Δ.Π. 472/2004, και ιδιαίτερα τον Κανονισμό 7,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π. 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 215/2022, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022 με θέμα  «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 216/2022, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022 με θέμα  «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενη Διατίμηση ΑΗΚ Μεταφοράς για το έτος 2022» 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 217/2022, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022 με θέμα  «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ Διανομής για το έτος 2022» 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 218/2022, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022 με θέμα  «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2022» 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, διαπίστωσαν ότι τα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2022, που υποβλήθηκαν από την ΑΗΚ Προμήθεια με την επιστολή Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2022, Αρ. Εισερχ. 3228/2022 συνάδουν με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 218/2022, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν τα Σχέδια Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για το έτος 2022, όπως αυτά έχουν υποβληθεί από την ΑΗΚ με την επιστολή Αρ. Πρωτ. ΠΚΔ.01/426 ημερομηνίας 11 Ιουλίου 2022, Αρ. Εισερχ. 3228/2022.
 2. Να δώσουν οδηγίες στην ΑΗΚ Προμήθεια όπως προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων Σχεδίων Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.