Αρ. Απόφασης: 222/2023

Ημερομηνία: 18/07/2023

Θέμα: 
Αίτηση της εταιρείας Cyrus Solar Thermal Ltd (ΗΕ 321872) για Χορήγηση Άδειας Κατασκευής Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση (Υπ’ Αριθμόν Α1090)

Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 26 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 έως 2023 (Ν. 130(Ι)/2021), αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30 αυτού, στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
  1. Να χορηγήσουν Άδεια Κατασκευής, σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση στην εταιρεία Cyrus Solar Thermal Ltd (ΗΕ 321872), φωτοβολταϊκό σύστημα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 125,7MWp και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συστοιχίες μπαταριών με μέγιστη ισχύ εξόδου 40MW και αποθηκευτική ισχύ 80MWh στο Φ/Σχ. στο Φ/Σχ. 39/20 τεμάχια 100, 106, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 και 265 στον Καταλιόντα, στο Φ/Σχ. 39/21 τεμάχια 1, 60, 61 και 348 στον Μαθιάτη και στο Φ/Σχ. 34/28 τεμάχιο 512 στον Λυθροδόντα της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε (5) χρόνια.
  2. Η παρούσα Απόφαση να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Cyrus Solar Thermal Ltd (ΗΕ 321872) όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, κανονισμός 9(1) και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
  3. Η Άδεια να εκδοθεί εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνει όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τη συνοδεύουν.
  4. Η παρούσα Απόφαση να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.