Αρ. Απόφασης: 222/2020
 
Ημερομηνία: 10/07/2020
 
Θέμα: Επέκταση Μείωσης στην Τελική Τιμή Ηλεκτρισμού 

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2020 υπ’ αριθμόν 44/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ: 
 • Τα πρακτικά των δύο τηλεδιασκέψεων μεταξύ ΡΑΕΚ και ΑΗΚ που έγιναν στις 21 Μαΐου 2020 και 17 Ιουνίου 2020 με θέμα «Απόφαση ΡΑΕΚ Αρ. 104/2020 – Μείωση στην τελική τιμή ηλεκτρισμού».
 • Η επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2020, προς τη ΡΑΕΚ με θέμα «Μείωση στην τελική τιμή ηλεκτρισμού», Αρ. Εισερχ 2429/20.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018, Ν.122(Ι)/2003,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (ΚΔΠ 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 05/2020 «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2020»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 01/2020 «Συντελεστές Ρήτρας Καυσίμου Καταναλωτών για την Περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2020»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 104/2020 «Μείωση στην τελική τιμή ηλεκτρισμού», με την οποία, μεταξύ άλλων, τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν την μείωση κατά 10% στην τιμή ηλεκτρισμού για τα τιμολόγια μηνιαίων καταναλωτών για τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων έγινε τέλος Μαρτίου και Απριλίου 2020, και τα τιμολόγια διμηνιαίων καταναλωτών για τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι και 31η Μαΐου 2020, με την επαναξιολόγηση της Απόφασης πριν από το τέλος των δύο μηνών εφαρμογής της, ανάλογα με τις εξελίξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 141/2020 «Επέκταση μείωσης στην τελική τιμή ηλεκτρισμού», με την οποία, μεταξύ άλλων, τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν
  • Την έγκριση της εισήγησης της ΑΗΚ για παράταση στη μείωση κατά 10% στην τελική τιμή ηλεκτρισμού, εξαιρουμένου του ΦΠΑ και του τέλους ΑΠΕ και ΕΞΕ, για περαιτέρω περίοδο δύο (2) μηνών, για τα τιμολόγια μηνιαίων καταναλωτών για τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων έγινε τέλος Μαΐου 2020 και τέλος Ιουνίου 2020, και τα τιμολόγια διμηνιαίων καταναλωτών για τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Ιουνίου 2020 μέχρι και την 31η Ιουλίου 2020, και
  • να καλέσουν την ΑΗΚ σε διάλογο αναφορικά με το ενδεχόμενο επέκτασης της μείωσης στις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις μέχρι το τέλος του έτους 2020, στη βάση της επιστολής του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού Αρ. Φακ. 23.01, ημερομηνίας 30 Απριλίου 2020, προς την ΑΗΚ με θέμα «Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019»,
 • Τα εν ισχύ περί Λοιμοκαθάρσεως Διατάγματα «Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19», του 2020,
 • Την συνεχιζόμενη έκτακτη κατάσταση που δημιουργήθηκε λόγω της εξάπλωσης του ιού COVID-19 στη Δημοκρατία και τις σοβαρές επιπτώσεις στην Οικονομία του τόπου, και
 • Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 η ΑΗΚ είχε ταμειακά αποθέματα ύψους περίπου €400 εκ., τα οποία έχουν ανακτηθεί από τους καταναλωτές ηλεκτρισμού.
 • Το διάλογο μεταξύ ΡΑΕΚ και ΑΗΚ που ακολούθησε μετά την Απόφαση Αρ. 141/2020 με τις δύο τηλεδιασκέψεις που έγιναν στις 21 Μαΐου 2020 και στις 17 Ιουνίου 2020,
 • Την εισήγηση της ΑΗΚ προς τη ΡΑΕΚ που υποβλήθηκε με την επιστολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2020, για συνέχιση της μείωσης κατά τα 10% στην τελική τιμή ηλεκτρισμού, όπως αποφασίστηκε με την απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 104/2020, εξαιρουμένου του ΦΠΑ και του τέλους ΑΠΕ και ΕΞΕ, για συνολική περίοδο ακόμη δύο μηνών.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού ερεύνησαν και συνεκτίμησαν όλα τα πιο πάνω, εκτίμησαν ότι η μείωση στις ρυθμιζόμενες διατιμήσεις ηλεκτρισμού δεν θα επηρεάσει τον ανταγωνισμό στην Αγορά Ηλεκτρισμού και δεν θα οδηγήσει στην εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης της ΑΗΚ στην Αγορά Ηλεκτρισμού επειδή κανένας άλλος κάτοχος άδειας Προμήθειας Ηλεκτρισμού δεν δραστηριοποιείται επί του παρόντος στην Αγορά Ηλεκτρισμού, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της εισήγησης της ΑΗΚ για παράταση στη μείωση κατά 10% στην τελική τιμή ηλεκτρισμού, εξαιρουμένου του ΦΠΑ και του τέλους ΑΠΕ και ΕΞΕ, για περαιτέρω περίοδο δύο (2) μηνών, με τον πιο κάτω τρόπο:
  (α) Μείωση όλων των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού που έχουν εγκριθεί με την Απόφαση Αρ. 05/2020 της ΡΑΕΚ, κατά 10%.
  (β) Μείωση των συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) που έχουν εγκριθεί με την Απόφαση Αρ. 01/2020 της ΡΑΕΚ, κατά 10%.
 2. Τα μειωμένα έσοδα που θα υποστεί η ΑΗΚ από την μείωση των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού και των συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) δεν θα ανακτηθούν κατά την υπόλοιπη περίοδο της παρούσας Περιόδου Ρυθμιστικού Ελέγχου ούτε κατά την επόμενη Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου αλλά θα καλυφθούν από τα ταμειακά αποθέματα της ΑΗΚ.
 3. Η έκπτωση που θα δοθεί να φαίνεται διακριτά στα τιμολόγια ηλεκτρισμού που εκδίδονται από τη Βασική Ρυθμιζόμενη Δραστηριότητα Προμήθειας της ΑΗΚ.
 4. Η μείωση του 10% επί όλων των ρυθμιζόμενων διατιμήσεων ηλεκτρισμού και των συντελεστών ρήτρας καυσίμου για την προσαρμογή της διατίμησης χονδρικής (Δ-Χ) να εφαρμοστεί:
  (α) για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιουλίου 2020, και
  (β) για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρισμού η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Αυγούστου 2020.
 5. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ και να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.