Αρ. Απόφασης: 223/2018

Ημερομηνία: 07 Δεκεμβρίου 2018

Θέμα: Αίτημα Τροποποίησης και Επέκτασης της Α’ Φάσης της υπ’ αριθμόν N.419(A)/Κ32-2008 Άδειας Κατασκευής 

 
Η ΡΑΕΚ αφού εξέτασε όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνοδεύουν το αίτημα τροποποίησης της υπ’ αριθμόν N.419(A)/Κ32-2008 Άδειας Κατασκευής, με αντικατάσταση των 11 ανεμογεννητριών Vensys ισχύος 1,5MW εκάστη, με 7 ανεμογεννήτριες Vensys 100, ισχύος 2,5MW, εκ των οποίων η μία θα λειτουργεί με μειωμένη ισχύ στο 1,5MW, έτσι ώστε η συνολική ισχύς του Αιολικού Πάρκου να μην υπερβαίνει τα 16,5MW, το αίτημα επέκτασης της Α’ Φάσης - 12MW της υπ’ αριθμόν N.419(A)/Κ32-2008 Άδειας Κατασκευής και κατασκευής του Αιολικού Πάρκου στο σύνολό του, ήτοι 16,5MW και την υπ’ αριθμόν N.419(A)/Κ32-2008 Άδειας Κατασκευής της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd, και αφού διαπίστωσε ότι ο χωροταξικός σχεδιασμός των νέων προτεινόμενων ανεμογεννητριών δεν διαφέρει από τον αδειοδοτημένο χωροταξικό σχεδιασμό,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
 
 1. Να εγκρίνει το αίτημα της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd για αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος που αναφέρεται στην υπ’ αριθμόν N.419(A)/Κ32-2008 Άδειας Κατασκευής από 12MW (Α’ Φάση) σε 16,5MW (Β’ Φάση).
  1. Οι πρόνοιες της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος, τίθενται σε εφαρμογή τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας,
  2. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα ζητηθεί από τον Αδειούχο να δηλώσει εγγράφως ότι αποδέχεται την απόφαση της ΡΑΕΚ.
 2. Ότι προτείνει να προβεί στην τροποποίηση της υπ’ αριθμόν N.419(A)/Κ32-2008 Άδειας Κατασκευής με αντικατάσταση των 11 ανεμογεννητριών Vensys ισχύος 1,5MW εκάστη, με 7 ανεμογεννήτριες Vensys 100, ισχύος 2,5MW εκάστη, εκ των οποίων η μία θα λειτουργεί με μειωμένη ισχύ στο 1,5MW έτσι ώστε η συνολική ισχύς του Αιολικού Πάρκου να μην υπερβαίνει τα 16,5MW.
  1. Η πρόταση τροποποίησης αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Kel. Sorokos Windfarm Ltd, καθώς και σε όλους τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς ΚΔΠ 538/2004, κανονισμός 13(3).
  2. Η πρόταση τροποποίησης της πιο πάνω άδειας της εταιρείας Kel. Sorokos Windfarm Ltd, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποσταλεί αντίγραφο της ειδοποίησης σε κάθε ενδιαφερόμενο κάτοχο άδειας.  
  3. Σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμών του 2004, κανονισμός 13-(2) (γ), οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει πληροφορίες σε σχέση με την πιο πάνω τροποποίηση άδειας στα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην οδό Γρίβα Διγενή 81-83, 3ος όροφος, 1080 Λευκωσία, τηλ. 22 666 363.