Αρ. Απόφασης: 221/2017
 
Ημερομηνία: 24 Οκτωβρίου 2017

Θέμα: ​Χορήγηση Εξαιρέσεων από Άδεια Κατασκευής Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για Εμπορική Χρήση

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αποφάσισαν να χορηγήσουν: 
  1. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Gigawatt Global (Cyprus) Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5000kWp, στο Φ/Σχ. 29/31Ε1, τεμάχια 141 και 145, και στο Φ/Σχ. 29/31Ε2, τεμάχια 146 και 147 στον Άγιο Ιωάννη, στην επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
  2. Εξαίρεση από Άδεια Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Φωτοβολταϊκού Συστήματος για εμπορική χρήση, στην εταιρεία Gigawatt Global (Cyprus) Ltd, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 5000kWp, στο Φ/Σχ. 29/31Ε2, τεμάχιο 10 στον Άγιο Ιωάννη, στην επαρχία Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος μέχρι τις 31/12/2019.
Οι Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής θα εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και θα περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.

Η πιο πάνω απόφαση της ΡΑΕΚ, για την έκδοση των Εξαιρέσεων από Άδεια, θα γνωστοποιηθεί στην αιτήτρια εταιρεία και θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.