Αρ. Απόφασης: 022/2023

Ημερομηνία: 25/01/2023

Θέμα: 
Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Γραμμής Διασύνδεσης

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2023 υπ’ αριθμόν 05/2023, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:
 • Η επιστολή του Φορέα Υλοποίησης ‘Euroasia Interconnector Ltd’ του έργου κοινού ενδιαφέροντος ‘Euroasia Interconnector’ με Αριθμό Εισερχομένου 208/2023, ημερομηνίας 13 Ιανουαρίου 2023,
 • Η επιστολή του Γραφείου ΡΑΕΚ προς τον Φορέα Υλοποίησης ‘Euroasia Interconnector Ltd’ με Αριθμό Εξερχομένου 101/2023, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2023,
 • Η επιστολή του Φορέα Υλοποίησης του έργου κοινού ενδιαφέροντος ‘Euroasia Interconnector’ με Αριθμό Εισερχομένου 437/2023, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2023,
 • Η επιστολή του εξωτερικού σύμβουλου PM Consulting με Αριθμό Εισερχομένου 450/2023, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2023,
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 38/2023, ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης της Γραμμής Διασύνδεσης», και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου ΡΑΕΚ υπ’ αριθμόν 52/2023, ημερομηνίας 25 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης της Γραμμής Διασύνδεσης».
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν, επίσης, δεόντως υπόψη:
 • Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)/2021) και ειδικότερα:
  • τo άρθρο 5 εδάφιο 7 όπου η ΡΑΕΚ καθορίζει ή/και εγκρίνει πολύ πριν από την έναρξη της ισχύος τους, τουλάχιστον τις εθνικές μεθοδολογίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων για τον υπολογισμό ή τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για τη σύνδεση και την πρόσβαση στα εθνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων μεταφοράς και διανομής ή των μεθοδολογιών τους, τα οποία καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο, ώστε οι επενδύσεις αυτές να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δικτύων, και
  • το άρθρο 5 εδάφιο 8 όπου οι μεθοδολογίες ή οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του εδαφίου (7) δημοσιεύονται.
 • Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/869 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 17 σχετικά με τα Κανονιστικά Κίνητρα,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π. 208/2015) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού»,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 01/2021 (Κ.Δ.Π. 359/2021) «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», και
 • Το γεγονός ότι η έκδοση της Μεθοδολογίας Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης της Γραμμής Διασύνδεσης επείγει και χρήζει άμεσου χειρισμού, δεδομένου ότι το εν λόγω έγγραφο θα καταστήσει δυνατή την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων στα δίκτυα κατά τρόπο, ώστε οι επενδύσεις να διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δικτύων.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία και διαπίστωσαν ότι:
 • Η Μεθοδολογία Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης της Γραμμής Διασύνδεσης, διενεργήθηκε κατ’ αναλογία της μεθοδολογίας αναπροσαρμογής των επιτρεπόμενων εσόδων και των διατιμήσεων για τις βασικές ρυθμιζόμενες δραστηριότητες της ΑΗΚ και του ΔΣΜΚ λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/869,
 • Έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία διαβούλευσης με το άμεσα επηρεαζόμενο μέρος.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, εκτίμησαν ότι:
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της αίτησης χρηματοδότησης του έργου κοινού ενδιαφέροντος ‘Euroasia Interconnector’ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι ο καθορισμός της Μεθοδολογίας Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης της Γραμμής Διασύνδεση, έτσι ώστε να γνωρίζουν επακριβώς τον τρόπο και τη διαδικασία υπολογισμού και ανάκτησης των επιτρεπόμενων εσόδων.
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους δυνάμει των εδαφίων 7 και 8 του άρθρου 5 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2021 και 2022 (Ν. 130(Ι)2021), στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Την έγκριση της Μεθοδολογίας Αναπροσαρμογής των Επιτρεπόμενων Εσόδων και Διατιμήσεων των Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης της Γραμμής Διασύνδεσης (Παράρτημα Ι).
 2. Ότι η παρούσα απόφαση θα τεθεί σε εφαρμογή από την ημερομηνία έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών του έργου κοινού ενδιαφέροντος 3.10.2, για το οποίο ο Φορέας Υλοποίησης του έργου έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει γραπτώς τη ΡΑΕΚ.  
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.