Αρ. Απόφασης: 219/2020
 
Ημερομηνία: 10/07/2020
 
Θέμα: Αλλαγές στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Έκδοση 1.3

Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2020 υπ’ αριθμόν 44/2020, τέθηκαν ενώπιον της ΡΑΕΚ:
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΑ13/1020.2/200452, ημερομηνίας 25 Φεβρουαρίου 2020, Αρ. Εισερχ. 529/2020, με την οποία υπέβαλε εισήγηση στη ΡΑΕΚ για αναθεώρηση συγκεκριμένων προνοιών των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΜΡ) έκδοση 1.2, σε σχέση με την Πιστωτική Επιστολή και το Λογαριασμό Κατάθεσης.
 • Η επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.10.01/816-2020 ημερομηνίας 20 Μάϊου 2020, Αρ. Εξερχ. 816/2020 με την οποία ζητήθηκε από τον ΔΣΜΚ όπως υποβάλει τις αλλαγές στους ΚΜΡ έκδοση 1.2 στη βάση της πιο πάνω εισήγησης του.
 • Η επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΑ13/1020.2/201401, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2020, Αρ. Εισερχ. 1764/2020, με την οποία υπέβαλε εισήγηση στη ΡΑΕΚ με συγκεκριμένες αλλαγές για αναθεώρηση συγκεκριμένων προνοιών των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΜΡ) έκδοση 1.2, σε σχέση με την Πιστωτική Επιστολή και το Λογαριασμό Κατάθεσης.
 • Τα εσωτερικά σημειώματα του Γραφείου της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 4 Μαρτίου 2020, 29 Απριλίου 2020 και 2 Ιουνίου 2020 με Αρ. Φακ. 03.02.02.01.01, συνημμένο 1.
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη:
 • Τους περί της Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 μέχρι 2018 (Ν.122(Ι)/2003) και τους δυνάμει αυτών εκδοθέντες Κανονισμούς, και ειδικότερα τις πρόνοιες του άρθρου 80 το οποίο αφορά στην έκδοση μεταβατικής ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση 04/2017 - ΚΔΠ 223/2017 «περί Εφαρμογής Μεταβατικής Ρύθμισης στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου πριν την Πλήρη Εφαρμογή του Νέου Μοντέλου Αγοράς Ηλεκτρισμού».
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 118/2017 της 26ης Ιουνίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η έκδοση λεπτομερών Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση 1.0), οι οποίοι ρυθμίζουν τη Μεταβατική Ρύθμιση στην Αγορά Ηλεκτρισμού της Κύπρου.
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 163/2017 της 4ης Αυγούστου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.0 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.1.
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 260/2017 της 5ης Δεκεμβρίου 2017 με την οποία αποφασίστηκε η διενέργεια αλλαγών διευκρινιστικού περιεχομένου στην Έκδοση 1.1 των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης και στην έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης Έκδοση 1.2.
Ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 80(3)(β) του Ν.122(Ι)/2003, και αφού μελέτησαν ενδελεχώς όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, τα Μέλη της ΡΑΕΚ, στη βάση των διαμειφθέντων:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Τη διενέργεια αλλαγών στους Κανονισμούς Μεταβατικής Ρύθμισης και την έκδοση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης έκδοση 1.3, όπως δίνονται στο Παράρτημα I.
 2. Την αναλυτική δημοσιοποίηση των αλλαγών οι οποίες έχουν διενεργηθεί στο Παράρτημα II.
 3. Την αποστολή σχετικής επιστολής γνωστοποίησης της εν λόγω Απόφασης στον ΔΣΜΚ για ενημέρωση και για τις σχετικές του ενέργειες.
 4. Τη δημοσίευση της εν λόγω Απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ, στα πλαίσια πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών.