Αρ. Απόφασης: 218/2022

Ημερομηνία: 08/07/2022

Θέμα: Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού ΑΗΚ Προμήθειας για το Έτος 2022

 
Στη συνεδρίαση ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022 υπ’ αριθμόν 42/2022, τέθηκαν ενώπιον της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ τα πιο κάτω έγγραφα:  
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΠΚ/27, ημερομηνίας 9 Ιουνίου 2022, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 2603/22,
 • H επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ. 04.07.02/961-22, ημερομηνίας 14 Ιουνίου 2022, προς την ΑΗΚ Προμήθεια με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2022»,
 • H επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426, ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2022, με θέμα «Διατιμήσεις Προμήθειας και Χρεώσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού στον Τελικό Καταναλωτή (Δ-ΠΠ) για το έτος 2022», Αρ. Εισερχ. 2823/22, και
 • Το Εσωτερικό Σημείωμα του Γραφείου της ΡΑΕΚ, υπ΄Αρ. 486/2022, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2022, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού 2022»,
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ έλαβαν δεόντως υπόψη: 
 • Τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23,
 • Τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015 (Κ.Δ.Π. 208/2015), ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2015, με θέμα «Δήλωση Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογία Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού», 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 01/2022, ημερομηνίας 5 Ιανουαρίου 2022, με θέμα «Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις Ηλεκτρισμού για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 155/2022, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 156/2022, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Μεταφοράς για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 157/2022, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Διανομής για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 158/2022, ημερομηνίας 31 Μαΐου 2022, με θέμα «Προκαταρκτική Έγκριση Επιτρεπόμενων Εσόδων ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 168/2022, ημερομηνίας 3 Ιουνίου 2022, με θέμα «Επιτρεπόμενα Έσοδα για τη Διατίμηση Επικουρικών Υπηρεσιών και Μακροχρόνιας Εφεδρείας για το Έτος 2022»,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 215/2022, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022, με θέμα  «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ Παραγωγής για το έτος 2022» ,
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 216/2022, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022, με θέμα  «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενη Διατίμηση ΑΗΚ Μεταφοράς για το έτος 2022», και 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 217/2022, ημερομηνίας 8 Ιουλίου 2022, με θέμα  «Επιτρεπόμενα Έσοδα και Ρυθμιζόμενες Διατιμήσεις ΑΗΚ Διανομής για το έτος 2022».
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ αφού ερευνήσαν και συνεκτίμησαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, αναφορικά με τον υπολογισμό των Επιτρεπόμενων Εσόδων για το έτος 2022 και των ακόλουθων Ρυθμιζόμενων Διατιμήσεων: 
 
 • Διατίμηση υπηρεσιών εμπορολογιστικής διαχείρισης που παρέχονται στους πελάτες (Δ-ΕΛ)
 • Διατιμήσεις προμήθειας και χρεώσεις αγοράς ηλεκτρισμού στον τελικό καταναλωτή (Δ-ΠΠ)
διαπίστωσαν ότι αυτά συνάδουν με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (Ν.130(Ι)/2021) και ειδικότερα τα άρθρα 22 και 23 καθώς επίσης και τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ Αρ. 02/2015, αφού έχει γίνει ακολουθώντας τις αρχές της Δήλωσης Ρυθμιστικής Πρακτικής και Μεθοδολογίας Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού, εκτίμησαν ταυτόχρονα την αναγκαιότητα έγκρισης αυτών. 
 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις αρμοδιότητες και εξουσίες τους, δυνάμει του άρθρου 22 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021 (Ν.130(Ι)/2021), αφού εξέτασαν όλα τα ενώπιον τους έγγραφα και στοιχεία, και στη βάση των διαμειφθέντων:
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 1. Την έγκριση των επιτρεπόμενων εσόδων για τη διατίμηση υπηρεσιών εμπορολογιστικής διαχείρισης (Δ-ΕΛ) για το 2022 στα €21,892,357 όπως αυτά παρουσιάζονται στην επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426, ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2022, με θέμα «Διατιμήσεις Προμήθειας και Χρεώσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού στον Τελικό Καταναλωτή (Δ-ΠΠ) για το έτος 2022».
 1. Την έγκριση της Διατίμησης Υπηρεσιών Εμπορολογιστικής Διαχείρισης (Δ-ΕΛ) όπως αυτή έχει υποβληθεί με την επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426, ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2022, με θέμα «Διατιμήσεις Προμήθειας και Χρεώσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού στον Τελικό Καταναλωτή (Δ-ΠΠ) για το έτος 2022», ως ακολούθως: 
Πίνακας 1: Εγκεκριμένη Διατίμηση Δ-ΕΛ για το έτος 2022
Διατίμηση Δ-ΕΛ 2022  
Δ-ΕΛ 3.04 €/καταναλωτή/μήνα
 
 1. Την έγκριση των επιτρεπόμενων εσόδων για ανάκτηση μέσω των διατιμήσεων Δ-ΠΠ, για το 2022, ως ακολούθως:  
 
Πίνακας 2: Εγκεκριμένα Επιτρεπόμενα Έσοδα ΑΗΚ Προμήθειας για το έτος 2022
Ανάκτηση από διατίμηση Επιτρεπόμενα Έσοδα 2022
Διατίμηση ηλεκτρικής ενέργειας χονδρικής (Δ-Χ) σε βασική τιμή 428,366,432
Διατίμηση χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΧΣ) 31,671,155
Διατιμήσεις χρήσης του Συστήματος Διανομής  (μέση και χαμηλή τάση), που περιλαμβάνει ένα στοιχείο χρέωσης το οποίο σχετίζεται με το Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (Δ-ΧΜ, Δ-ΧΧ) 84,297,815
Διατίμηση υπηρεσιών εμπορολογιστικής διαχείρισης που παρέχονται στους πελάτες (Δ-ΕΛ) 21,892,357
Διατίμηση για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών και μακροχρόνιας εφεδρείας (Δ-ΕΥ) 29,703,781
Διατίμηση για την ανάκτηση των δαπανών του Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς (Δ-ΔΣΜ) 5,049,529
Διατίμηση για την ανάκτηση των δαπανών μετρήσεων που ανακύπτουν από το Διαχειριστή του Συστήματος Διανομής (Δ-ΜΕΤ) 3,718,994
Αγορά ενέργειας από ΑΠΕ σε βασική τιμή 36,179,185
Διατιμήσεις προμήθειας και χρεώσεις αγοράς ηλεκτρισμού στον τελικό καταναλωτή (Δ-ΠΠ) 640,879,249
 
 1. Την έγκριση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που η ΑΗΚ Προμήθεια θα χρεώνει στους πελάτες της, όπως αυτό έχει υποβληθεί με την επιστολή της ΑΗΚ Προμήθειας με Αρ. Φακ. ΠΚΔ.01/426, ημερομηνίας 21 Ιουνίου 2022, με θέμα «Διατιμήσεις Προμήθειας και Χρεώσεις Αγοράς Ηλεκτρισμού στον Τελικό Καταναλωτή (Δ-ΠΠ) για το έτος 2022», ως ακολούθως:
Πίνακας 3: Κόστος αγοράς ενέργειας για το έτος 2022
Καλοκαίρι (1 Ιουν. – 30 Σεπ.)
  Εργάσιμη μέρα Σαββατοκυρίακα/ Αργίες
Επίπεδο τάσης ΥΤ ΜΤ ΧΤ ΥΤ ΜΤ ΧΤ
Ώρες αιχμής
(09:00 – 23:00)
15.00 15.31 15.63 9.37 9.57 9.77
Ώρες μη αιχμής
(23:00 – 9:00)
9.17 9.36 9.55 8.96 9.15 9.36
Υπόλοιπες Εποχές (1 Ιαν. – 31 Μαϊ. / 1 Οκτ. - 31 Δεκ.)
  Εργάσιμη μέρα Σαββατοκυρίακα/ Αργίες
Επίπεδο τάσης ΥΤ ΜΤ ΧΤ ΥΤ ΜΤ ΧΤ
Ώρες αιχμής
(16:00 – 23:00)
9.56 9.76 9.96 9.19 9.38 9.57
Ώρες μη αιχμής
(23:00 – 16:00)
8.40 8.57 8.75 7.97 8.13 8.30
 
 1. Στα Σχέδια Διατιμήσεων του 2022 θα πρέπει να φαίνεται ξεχωριστά και διακριτά, η διατίμηση χονδρικής Δ-Χ στην οποία η ΑΗΚ Προμήθεια αγοράζει ενέργεια από την ΑΗΚ Παραγωγή, και η χρέωση για την συμβατική της υποχρέωση για αγορά ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που είναι ενταγμένες σε Εθνικά Σχέδια Χορηγιών.
 
 1. Τη συνέχιση της μη εφαρμογής πλήρως κοστοστρεφών διατιμήσεων για τις πιο κάτω διατιμήσεις: 
Περιγραφή διατίμησης Κωδικός
Άντλησης Νερού 46
Εναποθήκευσης Θερμικής Ενέργειας 56
* Συγκρίνοντας τον μέσο όρο της διατίμησης για το έτος 2015, με την κοστοστρεφή διατίμηση για το έτος 2019, μη λαμβάνοντας υπόψη αναπροσαρμογή για την τιμή του καυσίμου και πληθωρισμό, ούτε τις διατιμήσεις Δ-ΔΣΜ, Δ-ΔΣ.
 
Διευκρινίζεται ότι τα μειωμένα έσοδα που θα υποστεί η ΑΗΚ από την εφαρμογή των μη κοστοστρεφών διατιμήσεων Άντλησης Νερού (κώδικας 46) και Διατίμησης Εκτός Αιχμής (κώδικας 55), δεν θα μετακυλιστούν στους υπόλοιπους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε στην επόμενη Περίοδο Ρυθμιστικού Ελέγχου.
 
Η έκπτωση που θα δοθεί για κάθε μια από τις πιο πάνω κατηγορίες διατιμήσεων να φαίνεται διακριτά στα Σχέδια Διατιμήσεων που θα υποβάλει η ΑΗΚ Προμήθειας για έγκριση από τη ΡΑΕΚ. Επίσης, στα Σχέδια Διατιμήσεων να γίνεται αναφορά στη ρυθμιζόμενη δραστηριότητα στην οποία εφαρμόζονται οι εν λόγω εκπτώσεις.
 
 1. Η ΑΗΚ Προμήθεια να υποβάλει άμεσα τα αναθεωρημένα λεπτομερή σχέδια των Διατιμήσεων Ηλεκτρισμού του έτους 2022 για έγκριση από τη ΡΑΕΚ βάσει των οδηγιών της ΡΑΕΚ πιο πάνω. Μετά την έγκριση της ΡΑΕΚ, η ΑΗΚ να προβεί στη δημοσίευση των εγκεκριμένων σχεδίων Διατιμήσεων για την κατάλληλη ενημέρωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού. Οι νέες διατιμήσεις να εφαρμοστούν:
 • για τους μηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται τέλος Ιουνίου 2022, και
 • για τους διμηνιαίους καταναλωτές, από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος η καταμέτρηση των οποίων γίνεται από την 1η Ιουλίου 2022 και μετέπειτα.
 1. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερομένων μερών, η Απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, αναμένεται αύξηση κατά μέσο όρο στις διατιμήσεις προμήθειας (Δ-ΠΠ) ύψους 14.2% για το έτος 2022.