Αρ. Απόφασης: 212/2022

Ημερομηνία: 05/07/2022

Θέμα: 6 Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής 15,37MW

 
Τα Μέλη της Ανώτερης Διοίκησης της ΡΑΕΚ, ασκώντας τις εξουσίες τους δυνάμει του άρθρου 27 (4) του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2021, αφού έλαβαν υπόψιν τα κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 30, στη βάση των διαμειφθέντων, αποφάσισαν:
 
 1. Να χορηγήσουν τις πιο κάτω Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας:
  1. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην εταιρεία Bioland Project 71 Ltd (ΗΕ 393407), συνολικής εγκατεστημένης 0,7MWp, στo Φ/Σχ. 30/44W2, τμήμα 4, τεμάχιο 333 στην Ψημολόφου της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  2. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Bioland Project 90 Ltd (HE 394030), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 0,4MWp, στο Φ/Σχ. -/2-275-380, τμήμα 11, στα τεμάχια 111, 113, 115 στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  3. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Greendorado Energies Ltd (ΗΕ 400484), συνολικής εγκατεστημένης 2,1MWp, στο Φ/Σχ. 40/30Ε1, στα τεμάχια 417, 418 στην Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  4. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Easy Power (Cyprus) Ltd (ΗΕ 275276), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,83MWp, στο Φ/Σχ. 31/41, στο τεμάχιο 134, στον Άγιο Σοζώμενο της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  5. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Easy Power (Cyprus) Ltd (ΗΕ 275276), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,95MWp, στο Φ/Σχ. 31/41, στα τεμάχια 127, 239 στον Άγιο Σοζώμενο της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια.
  6. Εξαίρεση από την υποχρέωση κατοχής Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορικούς σκοπούς, φωτοβολταϊκό σύστημα, στην Abio Greenergy Ltd (ΗΕ 381240), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 2,394MWp, στο Φ/Σχ. 55/21, στο τεμάχιο 447, στον Ψεματισμένο της επαρχίας Λευκωσίας, με διάρκεια ισχύος πέντε χρόνια
 2. Οι Εξαιρέσεις από την υποχρέωση κατοχής Άδειας να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη της παρούσας Απόφασης και να περιλαμβάνουν όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.
 3. Στο πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών, η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.