Αρ. Απόφασης: 021/2018

Ημερομηνία: 30/01/2018

Θέμα: Αίτημα της εταιρείας PEC Powerenergy Cyprus Ltd για χρονική παράταση Ισχύος της Άδειας για Κατασκευή Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ηλεκτρικής ισχύος 230ΜW, αρ. Άδειας N.419(Α)/Κ35-2009 στο Βασιλικό της επαρχίας Λάρνακας.   

 
Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν και εξέτασαν όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία αναφορικά με το αίτημα της εταιρείας  PEC Powerenergy Cyprus Ltd, για παράταση της Άδειας Κατασκευής N.419(Α)/Κ35-2009,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν το αίτημα της εταιρείας PEC Powerenergy Cyprus Ltd για παράταση της χρονικής ισχύος της υπ’ αριθμό Ν.419(Α)/Κ35-2009 Άδειας Κατασκευής μέχρι τις 31/12/2018, χρονικό διάστημα εντός του οποίου η εταιρεία θα πρέπει να:
  1. Ολοκληρώσει τα κατασκευαστικά έργα που αφορούν το οδικό δίκτυο τα οποία η εταιρεία αναφέρει ότι έχει ήδη ξεκινήσει,
  2. Εκδοθεί η άδεια Οικοδομής,
  3. Ολοκληρώσει τον λεπτομερή σχεδιασμό του Σταθμού, την επιλογή του τύπου του Σταθμού και τον προμηθευτή του εξοπλισμού,
  4. Υποβάλει αίτημα Τροποποίησης των όρων των Αδειών της ΡΑΕΚ, όταν και εάν η επιλογή του τύπου του Σταθμού δεν συνάδει με τους όρους των Αδειών της ΡΑΕΚ
 2. Η απόφαση της ΡΑΕΚ για παράταση της  υπ’ αριθμόν Ν.419(Α)/Κ35-2009 Άδειας Κατασκευής μέχρι τις 31/12/2018 είναι υπό την αίρεση ότι η εταιρεία έγκαιρα, εντός της περιόδου ισχύος της παράτασης της Άδειας Κατασκευής, θα υποβάλει τις δέουσες πλήρεις αιτήσεις για να εξασφαλίσει όλες τις άλλες απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις για το προτεινόμενο με την Άδεια της ΡΑΕΚ έργο και να διασφαλίσει ότι  οι άλλες  απαιτούμενες άδειες και/ή εγκρίσεις που θα εξασφαλίσει συνάδουν με τους όρους της Άδειας της ΡΑΕΚ. Σε αντίθετη περίπτωση οποιοδήποτε νέο αίτημα για εκ νέου παράταση  της Άδειας Κατασκευής Ν.419(Α)/Κ35-2009 δεν θα εξεταστεί από τη ΡΑΕΚ. 
 3. Η  εταιρεία για όλη την περίοδο ισχύος της Άδειας Κατασκευής και  μέχρι τη λήξη της στις 31/12/2018, θα πρέπει να παρουσιάζει στα Γραφεία της ΡΑΕΚ σε τακτική βάση, ανά δίμηνο, την πρόοδο υλοποίησης του Σταθμού και ενεργειών εξασφάλισης των άλλων απαιτούμενων αδειών. Νοείται ότι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την προκαθορισμένη ημερομηνία παρουσίασης η εταιρεία θα πρέπει να υποβάλλει στη ΡΑΕΚ γραπτή έκθεση προόδου.
 4. Η εταιρεία PEC Powerenergy Cyprus Ltd οφείλει και πρέπει να συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του Νόμου, των σχετικών με την Έκδοση Αδειών Κανονισμών και των όρων των Αδειών που κατέχει.
 5. Παράλειψη συμμόρφωσης με τους πιο πάνω όρους θα συνεπάγεται την ενεργοποίηση του κανονισμού 15(ε) και (στ) των Κανονισμών Περί Έκδοσης Αδειών Κ.Δ.Π.538/2004 για τις σχετικές εν ισχύ Άδειες.
 6. Η Απόφαση της ΡΑΕΚ να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της Άδειας Κατασκευής N.419(Α)/Κ35-2009 της εταιρείας PEC Powerenergy Cyprus Ltd μέχρι τις 31/12/2018, θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία και θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και την ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ.