Αρ. Απόφασης: 207/2017
 
Ημερομηνία: 29 Σεπτεμβρίου 2017

Θέμα: Έγκριση Αναθεώρησης Πρωτοκόλλου Συστήματος Μεταφοράς

 
Τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) συνεδριάζουν αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και λαμβάνοντας υπόψη:
 • Τις πρόνοιες των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017 και των δυνάμει αυτών εκδοθέντων Κανονισμών. 
 • Τις πρόνοιες του υφιστάμενου Πρωτόκολλου Συστήματος Μεταφοράς (ΠΣΜ) – Ιούλιος 2006.  
 • Το προτεινόμενο κείμενο αναθεώρησης του ΠΣΜ, το οποίο υποβλήθηκε από τους Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ)-ΑΗΚ, με επιστολή τους με στοιχεία Δ12/1110.1/162632, ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2016.
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ, με Αρ. Φακ.: 04.03.02 / 296-2017, ημερομηνίας 8 Μαρτίου 2017, προς τους ΔΣΜΚ και ΙΣΜ, με την οποία δόθηκαν οδηγίες όπως υποβληθεί αναθεωρημένο κείμενο ΠΣΜ, το περιεχόμενο του οποίου να περιλαμβάνει μόνο αυτά που προνοεί η νομοθεσία.
 • Την επιστολή του ΔΣΜΚ με στοιχεία Δ12/1110 1/170928, ημερομηνίας 19/04/2017 και την επιστολή του ΙΣΜ με στοιχεία ΔΜ/326.8, ημερομηνίας 15/05/2017, ως απάντηση της πιο πάνω επιστολής της ΡΑΕΚ. 
 • Τη διαφωνία του ΔΣΜΚ και ΙΣΜ αναφορικά με την πρόνοια της παραγράφου 3.1.5 του προτεινόμενου ΠΣΜ, όπως αυτή έχει προκύψει από τις πιο πάνω επιστολές του ΔΣΜΚ και του ΙΣΜ.  
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ με Αρ. Φακ.: 04.03.02/668-17, ημερομηνίας 08/06/2017, με την οποία η ΡΑΕΚ κάλεσε σε συνάντηση, την 14/07/2017, τον Διευθυντή ΔΣΜΚ με τον Νομικό Σύμβουλο του ΔΣΜΚ, τον Διευθυντή του ΙΣΜ με τον Νομικό Σύμβουλο της ΑΗΚ και τους Νομικούς Συμβούλους της ΡΑΕΚ, με στόχο της άμεση επίλυση της διαφωνίας αναφορικά με τον όρο 3.1.5 του προτεινόμενου ΠΣΜ.  
 • Τα πρακτικά της συνάντησης ημερομηνίας 14/07/2017 και συγκεκριμένα τις θέσεις που εξέφρασαν οι νομικοί σύμβουλοι των μερών ως προς την ερμηνεία των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας και ειδικότερα:  
  • Τη θέση του Νομικού Σύμβουλου του ΔΣΜΚ, ότι  το θέμα της περίληψης ή μη της συγκεκριμένης παραγράφου του ΠΣΜ, είναι μια μικρή απόρροια των πολλών θεμάτων που προκύπτουν επειδή η ΑΗΚ δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία του ΔΣΜΚ ως μια ξεχωριστή νομική οντότητα και ότι ο νόμος προνοεί ότι ο ΔΣΜΚ δικαιούται να ενάγει και να ενάγεται και να κατέχει περιουσιακά στοιχεία και μέχρι σήμερα, το ΠΣΜ λανθασμένα περιλάμβανε στοιχεία τα οποία δεν αποτελούσαν αντικείμενό του, και τα οποία παραβλέπονταν για να μπορεί να προχωρά η δουλειά του ΔΣΜΚ.
  • Τη θέση του Νομικού Σύμβουλου της ΑΗΚ, ότι σύμφωνα με το Νόμο, η ΑΗΚ είναι ο ιδιοκτήτης όλων των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τα άρθρα 67, 69, 58, 61, και δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόνοια στο Νόμο που να επιτρέπει στον ΔΣΜΚ να έχει ιδιόκτητη περιουσία, ενώ όλα τα περιουσιακά στοιχεία του ΔΣΜΚ περιλαμβάνονται σε προϋπολογισμούς της ΑΗΚ, ως ιδιοκτήτης Οργανισμός, αλλά και τη θέση ότι ο εξοπλισμός στον οποίο αναφέρεται η παράγραφος για την οποία γίνεται η συζήτηση για αφαίρεση της, αποτελεί περιουσία της ΑΗΚ και επομένως θα πρέπει να παραμείνει.
  • Τη θέση του Διευθυντή ΔΣΜΚ, ότι ο χειρισμός του θέματος αυτού έχει αντίκτυπο και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία όπως π.χ. αγορά κτιρίου. 
 • Τη γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων της ΡΑΕΚ ημερομηνίας 06/04/2017. 
 • Την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 154/2017, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2017, με την οποία δόθηκαν οδηγίες στον ΔΣΜΚ και στον ΙΣΜ, όπως αφαιρέσουν από το προτεινόμενο κείμενο του ΠΣΜ τον όρο επί του τρίτου σημείου της παραγράφου 3.5.1, ο οποίος είχε ως εξής: «Όλος ο γραφειακός εξοπλισμός ο οποίος χρησιμοποιείται σε τακτική βάση από το προσωπικό του ΔΣΜΚ (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακός εξοπλισμός πληροφορικής, εφαρμογές λογισμικού γραφείου, κ.ά.)».
Η αφαίρεση του εν λόγω όρου από το κείμενο του ΠΣΜ δεν αναιρεί την υποχρέωση του ΔΣΜΚ να προμηθεύεται όλο τον εξοπλισμό για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του από τον ΙΣΜ και/ή να προμηθεύεται μόνος του εξοπλισμό ο οποίος καλύπτεται από τον Προϋπολογισμό του αλλά να δίνει τις αναγκαίες σχετικές πληροφορίες για να καταχωρείται στα περιουσιακά στοιχεία του ΙΣΜ.
 • Την επιστολή του ΙΣΜ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία ΔΜ/326.8, ημερομηνίας 04/08/2017, με την οποία υπέβαλε προτεινόμενο ΠΣΜ.   
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΔΣΜΚ με Αρ. Φακ.: 04.03.02 / 1036-2017, ημερομηνίας 08/08/2017, ως απάντηση της επιστολής του με στοιχεία Δ/1110.1/171650, ημερομηνίας 04/08/2017, με την οποία τον ενημέρωνε ότι  εκ παραδρομής στην Απόφαση Αρ. 154/2017 έγινε λόγος για τροποποίηση της παραγράφου 3.5.1 του ΠΣΜ αντί για την παράγραφο 3.1.5.1. Επίσης, τον ενημέρωνε ότι η ΡΑΕΚ δεν έχει ένσταση να διαγραφεί το λεκτικό του πρώτου μέρους του τίτλου της παραγράφου 3.1.5, ήτοι «Εξοπλισμός Λειτουργίας του Γραφείου του ΔΣΜΚ και» και κάλεσε όπως υποβληθεί από κοινού με τον ΙΣΜ το τελικό συμφωνημένο ΠΣΜ για έκκριση. 
 • Την επιστολή του ΔΣΜΚ, ημερομηνίας 17/08/2017, προς ΙΣΜ σχετικά με τη διαγραφή της φράσης «Εξοπλισμός Λειτουργίας του Γραφείου του ΔΣΜΚ και» ούτως ώστε να υποβληθεί στη ΡΑΕΚ για έγκριση το από κοινού συμφωνημένο ΠΣΜ.
 • Την επιστολή του ΙΣΜ, ημερομηνίας 21/08/2017 προς ΔΣΜΚ, με την οποία εξέφρασε τη διαφωνία του με τη διαγραφή του λεκτικού «Εξοπλισμός Λειτουργίας του Γραφείου του ΔΣΜΚ και».
 • Την επιστολή του ΙΣΜ προς τη ΡΑΕΚ, με στοιχεία ΔΜ/326.8, ημερομηνίας 21/08/2017, με την οποία είχε προτείνει για μην τροποποιηθεί ο τίτλος της παραγράφου 3.1.5 δίνοντας εναλλακτική πρόταση.  
 • Την επιστολή του ΔΣΜΚ προς τη ΡΑΕΚ με στοιχεία Δ12/1110.1/171751, ημερομηνίας 29/08/2017, με την οποία ενημέρωσε τη ΡΑΕΚ ότι η άποψή του ΔΣΜΚ παραμένει όπως διαγραφεί η φράση «Εξοπλισμός Λειτουργίας του Γραφείου του ΔΣΜΚ και».
 • Την επιστολή της ΡΑΕΚ προς τον ΙΣΜ και κοινοποίηση στον ΔΣΜΚ, με Αρ. Φακ. 04.03.02/1172-2017, ημερομηνίας 06/09/2017, με την οποία κάλεσε τον ΙΣΜ να συνεργαστεί με τον ΔΣΜΚ και υποβληθεί το συντομότερο το τελικό συμφωνημένο προτεινόμενο ΠΣΜ. 
 • Το συμφωνημένο προτεινόμενο ΠΣΜ το οποίο υπέβαλαν ο ΔΣΜΚ και ΙΣΜ με την από κοινού επιστολή τους, ημερομηνίας 18/09/2019 (αντίγραφο του οποίου επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά). 
 • Το γεγονός ότι το εν λόγω συμφωνημένο προτεινόμενο ΠΣΜ συνάδει με την Απόφαση της ΡΑΕΚ Αρ. 154/2017, ημερομηνίας 27 Ιουλίου 2017. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ
 
 1. Να εγκρίνουν το προτεινόμενο ΠΣΜ όπως αυτό υποβλήθηκε από κοινού από τους ΔΣΜΚ και ΙΣΜ στις 18 Σεπτεμβρίου 2017. 
 2. Να γνωστοποιήσουν το περιεχόμενο της εν λόγω Απόφασης στους ΔΣΜΚ και ΙΣΜ για τις άμεσες τους ενέργειες.